Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 20.02.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 (revizie). Anexe
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spaţiului economic european (SEE) şi mecanismul financiar norvegian. Anexe
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie). Anexe
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Modificarea standardelor minimale şi obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector şi asistent, prevăzute în următoarele anexe la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:
 

Anexa 1 - Matematică

Anexa 4 - Chimie

Anexa 9 - Inginerie electrică

Anexa 11 - Inginerie electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologii

Anexa 12 - Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze

Anexa 16 - Inginerie industrială şi management

Anexa 17 - Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Anexa 18 - Ingineria mediului

HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă revizia Procedurii operaţionale SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Se abrogă Metodologia privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2018.

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018.

Se aprobă Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020.

Se aprobă Planul de măsuri în domeniul echităţii sociale şi inserţiei pe piaţa muncii, pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic, pe anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Raportul anual de activitate al Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului în anul 2018:

Raportul Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională

Raportul Comisiei de cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse

Raportul Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale

Raportul Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative

Raportul Comisiei pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul sociale

Raportul Comisiei pentru distincţii şi titluri onorifice

HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative privind situaţia detaliată a veniturilor şi a cheltuielilor la nivelul facultăţilor, şcolilor doctorale şi al universităţii, pentru anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_ARHIVA_UAB_01 privind arhivarea documentelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfăşurate în semestrul I al anului universitar 2018-2019 şi se validează ocuparea posturilor scoase la concurs de către următorii candidaţi:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul: Istorie - Burnichioiu Ileana

Departamentul de Filologie

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul: Filologie - Ciortea Marcela Claudia

Lector universitar, poziţia 2. Domeniul: Filologie - Wainberg - Drăghiciu Iuliana
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

Lector universitar, poziţia 12. Domeniul: Marketing- Lazea Ruxandra
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul: Inginerie Geodezică - Begov-Ungur Andreea Ramona

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul: Inginerie Geodezică - Koncsag Eva Magdolna

Lector universitar, poziţia 7. Domeniul: Electronică - Avram Alexandru

Lector universitar, poziţia 13. Domeniul: Chimie - Bostan Roxana Nadina

Lector universitar, poziţia 14. Domeniul: Mine, petrol şi gaze - Negruţ Clement
 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Ştiinţe Juridica şi Administrative

Asistent universitar, poziţia 8. Domeniul: Drept - Florea Bogdan

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul: Sociologie - Ştefani Claudiu Sebastian

Departamentul de Educaţie fizică şi sport

Asistent universitar, poz. 7 (durată determinată) - Domeniul EFS - Petrovici Alexandru Gabriel

Asistent universitar, poz. 8 (durată determinată) - Domeniul EFS - Hăisan Petronela Lăcrămioara
HOTĂRÂREA NR. 15

Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi didactice, în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2018-2019, din statele de funcţii ale următoarelor departamente:

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Departamentul de FilologieDepartamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
Departamentul de Finanţe-Contabilitate
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Departamentul de Ştiinţe Sociale
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă susţinerea examenului de licenţă, de către absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă, specializarea Muzică religioasă, din domeniul Muzică, promoţia 2019, în cadrul Universităţii de Arte „George Enescu" Iaşi.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă tariful de 45 lei / ora convenţională pentru salarizarea, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice asociate care se deplasează din afara judeţului Alba, pentru a susţine activităţi didactice cuprinse în statele de funcţii ale Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport şi Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă, în semestrul II, 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 18

Se aprobă completarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel:

- La art. 29, după alin 2, se introduce un nou aliniat, cu următorul conţinut:

Criteriile pe baza cărora se face evaluarea rezultatelor profesionale a persoanelor care solicită prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată şi care au ocupat postul în urma unui concurs sunt Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare specifice fiecărui domeniu, anexă la prezenta metodologie.

- Se modifică metodologia prin punerea în acord cu modificările Legii 1/2001 referitoare la condiţiile de ocupare a postului de profesor universitar.

HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil privind desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 20 Se aprobă tarifele utilizate în anul 2019, pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează ca activităţi economice (diagnostic arheologic, supraveghere arheologică, cercetare arheologică preventivă), conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 21 Se aprobă evaluarea periodică externă a programelor de studii universitare de licenţă: Administrarea afacerilor şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor, din domeniul Administrarea afacerilor, în vederea menţinerii acreditării.