Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.03.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se adoptă Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, avizată pozitiv de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se iau măsurile privind informarea comunităţii academice privind noua Cartă.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Metodologia privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă înfiinţarea în cadrul Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic a Centrului pentru transfer tehnologic, entitate fără personalitate juridică şi cu autonomie financiară.

Pentru desfăşurarea activităţii de management (coordonare, promovare, evaluare, monitorizare) a Centrului pentru transfer tehnologic, se aprobă alocarea unui spaţiu în cadrul Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic, situat în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, et. I, Palat Apor, cod poştal 510009, cu suprafaţă de 16 mp. Pentru punctul de lucru al Centrului pentru transfer tehnologic se  aprobă alocarea un spaţiu situat la adresa  Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu, nr. 3, Corp H, Etaj 1, cu suprafaţa de 104.34 mp

Se aprobă numirea dnei Muntean Maria în calitatea de Director al Centrului pentru transfer tehnologic

HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Transfer Tehnologic
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră.

Se aprobă abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei ALUMNI a absolvenţilor, aprobat prin Hotărârea Senatului din 14.07.2011.

HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente, Director al CIDFRFC, privind înlocuirea Anexei 2 - Programa analitică, la Regulamentul de organizare şi funcţionare a CIDFRFC, cu macheta - Fişei Disciplinei. Noul model al Fişei disciplinei este obligatoriu a fi utilizat începând cu anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii universitare de licenţă, de la forma de învăţământ la distanţă.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă metodologiile de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2019-2020, respectiv:
  - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Istorie;
  - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Filologie;
  Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Contabilitate;
  Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Teologie
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Metodologia privind decontarea cheltuielilor pentru cercetarea doctorală, în valoare de 5 % din taxa anuală de studiu, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 10 Se aprobă Rapoartele de evaluare internă a Şcolilor Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, în conformitate cu OMEN 3200/21.02.2019.
HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă Raportul de activitate desfăşurată de către Comisia Juridică a Senatului, în anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă planurile de măsuri, elaborate de decanii facultăţilor, privind reducerea deficitului contului de rezultat patrimonial la nivelul Facultăţii de Istorie şi Filologie, a Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, completate cu măsurile propuse de Comisia de buget-finanţe şi monitorizarea activităţii tehnice şi administrative.
HOTĂRÂREA NR. 14 Se aprobă Taxele de studiu, pentru anul universitar 2019-2020, aferente  studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pe domenii/programe şi ani de studiu, valabile pentru toţi anii de studiu, respectiv pentru studii de licenţă anii I, II, III, IV, pentru studii de masterat anii I, II, cât şi pentru studii de doctorat, pentru studenţii români şi studenţii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la domeniile de licenţă, masterat, cât şi pentru studii de doctorat similare şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin diferite mijloace de comunicare.
HOTĂRÂREA NR. 15 Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanţe şi monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative asupra nivelului taxelor de studiu propuse de facultăţi şi şcoli doctorale, în anul universitar 2019-2020, precum şi asupra măsurilor de reducere a deficitului contului de rezultat patrimonial la nivelul facultăţilor, cu amendamentele aprobate de Senat, urmând ca recomandările de la punctele 7 - 10 din Capitolul 5.2. recomandări să fie detaliate şi comunicate de către Comisia de buget-finanţe şi monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative tuturor structurilor implicate. Extras
HOTĂRÂREA NR. 16 Se aprobă propunerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti privind divizarea Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în două departamente, începând cu anul universitar 2019-2020, cu următoarele denumiri: 
  - Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică, cu un efectiv de 23 de cadre didactice titulare;
  - Departamentul de Cadastru, Inginerie civilă şi Ingineria mediului, cu un efectiv de 14 cadre didactice titulare.
HOTĂRÂREA NR. 17

Având în vedere modificarea unor structuri din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, se aprobă modificarea corespunzătoare a:

- Organigramei structurilor de conducere

- Organigramei funcţiilor de conducere

- Organigramei Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic

HOTĂRÂREA NR. 18 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Petru Iluţ, de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, la propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 
HOTĂRÂREA NR. 19 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitraşcu pentru încetarea activităţii în calitate de coordonator de doctorat în cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Şcoala Doctorală de Teologie, începând cu 02.04.2019.
HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă cererea cu nr. 2893/12.02.2019 privind retragerea unui doctorand de la studii universitare de doctorat, domeniul Contabilitate.  
HOTĂRÂREA NR. 21
Se aprobă cererea dlui drd. Nistor Ioan, pentru reluarea studiilor universitare de doctorat, în domeniul Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 22
Se aprobă Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu privire la practicile şi procedurile aplicate în cadrul activităţilor desfăşurate la forma de învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă.
HOTĂRÂREA NR. 23
Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă al cadrelor didactice şi cercetătorilor, valabil începând cu data de 01.04.2019, care conţine:
 

1. Modificarea Articolului 1. referitor la:

A. Obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare a realizării acestora, conform Metodologiei de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare, cu asumarea standardelor minimale anuale de performanţă.  
B. Măsuri aplicate în cazul neîndeplinirii standardelor minimale anuale, respectiv:

a) Măsură organizatoric-administrativă: în anul universitar următor anului calendaristic în care nu au fost îndeplinite standardele minimale anuale de performanţă, norma didactică se constituie la nivelul maxim de 16 ore convenţionale/săptămână.

b) Sancţiune disciplinară:

- După evaluarea anuală, dacă angajatul nu îndeplineşte standardele minimale asumate anual, se aplică sancţiunea „avertisment scris", prevăzută în LEN nr. 1/2011, art. 312, alin.2, lit. a, respectiv la art. 76, lit. a din Regulamentul Intern al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi la art. 14, alin. 2, lit. a din Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi de cercetare din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

- În anul calendaristic următor celui pentru care a fost primită sancţiunea „avertisment scris", dacă angajatul nu îndeplineşte standardele minimale asumate anual, se aplică sancţiunea „suspendarea pe o perioadă de 1 an (anul calendaristic următor celui evaluat) a dreptului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice", sancţiune prevăzută de LEN nr. 1/2011, art. 312, alin. 2, lit. c, respectiv de art. 76, lit. c din Regulamentul Intern al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi la art. 14, alin. 2, lit. a din Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi de cercetare din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

2. Articolul 2: Se abrogă clauza referitoare la încetarea contractului individual de muncă, în situaţia în care timp de trei ani calendaristici consecutivi nu sunt îndeplinite criteriile minimale de evaluare
HOTĂRÂREA NR. 24 Se aprobă modificarea Regulamentului Intern al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin modificarea şi completarea articolelor 76, 78 şi a Capitolului VIII - Criterii şi proceduri de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare.
HOTĂRÂREA NR. 25 Se aprobă modelul cadru al Contractului de studii pentru programul postdoctoral de cercetare avansată.
HOTĂRÂREA NR. 26 Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice din posturile 13 şi 4B, din statul de funcţii al Departamentului de Filologie, de către dna dr. Vănoagă Cristina Matilda, începând cu data de 01.04.2019. Cu aceeaşi dată încetează efectuarea acestor activităţi, în regim plata cu ora, de către dna lect. univ. dr. Muntean Natalia.