Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.04.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă organizarea referendumului având ca temă: stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, prin una din cele două opţiuni:

a)  pe bază de concurs public

sau

b)  pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024.

Se aprobă data desfăşurării referendumului: 29 mai 2019, între orele 09.00 - 16.00, în holul central al Amfiteatrului A9.

În cazul în care referendumul din 29 mai 2019 nu este validat, al doilea referendum va avea loc în data de: 05 iunie 2019, între orele 09.00 - 16.00, în holul central al Amfiteatrului A9.

Dezbaterile publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta sunt organizate de către Biroul Electoral al Universităţii şi au loc la datele de 22 mai 2019 şi 23 mai 2019, la ora 09.00 în Amfiteatrul A9.

Se aprobă numirea Biroului Electoral al Universităţii cu următoarea componenţă:

Lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan  - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Ştiinţe Economice

Lect. univ. dr. Ureche Maria - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie şi Filologie

Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Chişcari Dorina - student

Nuc Iulia - student

Pentru desfăşurarea referendumului se organizează o singură secţie de votare.

Se aprobă numirea Biroul electoral al secţiei de votare cu următoarea componenţă:

Gligor Georgeta - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Mărginean Mariana - Facultatea de Ştiinţe Economice

Hulea Emilia - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Buzaşi Simona - Facultatea de Istorie şi Filologie

Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Birourile electorale se vor întruni, pentru constituire şi alegerea preşedinţilor şi a adjuncţilor acestora, în data de 06.05.2019, la ora 10.00, în Sala Consiliului de Administraţie.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Regulamentul de funcţionare şi organizare a Sălilor de Sport din incinta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, inclusiv modelul Contractului de închiriere şi anexele aferente.

HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCIM_01 privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupţie.
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_STI_02 privind achiziţiile directe, cu amendamentele aprobate de Senat.

Se aprobă abrogarea procedurilor operaţionale PO 04. 005, PO 04. 001, PO 04. 007, PO 04. 008 şi PO 04. 009.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + şi a metodologiei de şcolarizare a studenţilor non UE, pentru anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master, promoţia 2019 şi calendarul desfăşurării acestora în sesiunea iunie-iulie 2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă comisiile pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi master în anul universitar 2019 - 2020, la nivelul facultăţilor, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 10 Se aprobă comisiile de analiză şi verificare a îndeplinirii standardelor minimalecomisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfăşurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă modificarea standardelor minimale şi obligatorii interne, necesare pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, de asistent şi lector, prevăzute în Anexa 6 - Comisia de inginerie civilă şi management, la Metodologia de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă transformarea postului de Referent de specialitate, I (S), din cadrul structurii de personal a Oficiului Juridic, în post de Consilier juridic, I S. 
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, pentru programul de cercetare avansată postdoctorală, în domeniul Contabilitate şi fundamentarea taxei de studii pe perioada de funcţionare a programului, 01.04.2019-30.09.2020.
HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă modificarea art. 4 din Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 15

Se aprobă modificarea art. 2 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Se aprobă modificarea Contractului pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată prin Actul adiţional la Contractul pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată, în domeniul Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 16

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:

Retragerea de la studiile doctorale

Iosza (Nistor) Erika - Lavinia, ŞDC

Lupean Simona - ŞDF

Întreruperea studiilor doctorale

Miricescu Gabriel Florin - SDT, 6 luni

Chira (Mureşan )Silviana Ruxandra - SDF, 6 luni

Prelungirea studiilor doctorale

Şcoala Doctorală de Contabilitate

Balint Csaba - 6 luni

Decebal (Păduraru - Decebal) Luminiţa Meda - 6 luni

Ginta Anca Ioana - 6 luni

Ţărău Adrian Ioan - 6 luni

Şcoala Doctorală de Filologie

Costea Alexandra - 6 luni

Iancu (Micu - Oţelea) Aritina Raluca - 6 luni

Danciu Diana Maria - 6 luni

Stoica (Modorcea) Alina Maria - 6 luni

Roşca (Mureşan) Maria - 6 luni

Turcu (Tarko) Iulia Mirela - 6 luni

Vasilca (Cruciu) Doina Carmen - 6 luni

Şcoala Doctorală de Istorie

Coş Ovidiu - 6 luni

Deju Georgeta - 6 luni

Dumbrăvescu Nicolae - 6 luni

Gînţa Carmen Ana - 6 luni

Sărac Emilia - 6 luni

Şcoala Doctorală de Teologie

Achim George Daniel - 6 luni

Aloman Nicolae - 6 luni

Botoi Oliviu Petru - 6 luni

Lazăr Cosmin - 6 luni

Resceanu Marius - 6 luni

Teompa Alexandru - 6 luni

Vlad Alexandru - 6 luni
HOTĂRÂREA NR. 17 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului cercetător ştiinţific dr. COSTION NICOLESCU, de la Muzeul Ţăranului Român, din Bucureşti, la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 18

Se aprobă Inventarul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 19

Se aprobă rezultatele examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, desfăşurate în sesiunea martie-aprilie 2019, conform Raportului Biroului Personal - Salarizare.

Se aprobă transformarea posturilor respective în posturi cu grade profesionale imediat superioare.

HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Opriş Dorin Corneliu privind desfăşurarea unor activităţi specifice studiilor universitare de doctorat, în cadrul IOSUD - Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj - Napoca, ca urmare a obţinerii atestatului de abilitare  în domeniul Ştiinţe ale educaţiei.