Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.05.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă actualizarea Organigramei funcţiilor de conducere şi a Organigramei executive a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prevederilor Hotărârii Senatului universitar din 23.05.2019, referitor la modificarea structurii Centrului de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic.

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia ca urmare a implementării OMEN nr. 650/19.11.2014 (revizuită) şi anexele 1 - 4.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă procedurile operaţionale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea desfăşurată în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă, respectiv:
 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_01 privind gestionarea materialelor de studiu ale studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă, circulaţia machetei Suport de curs şi distribuirea  materialelor de studiu;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_02 privind programarea întâlnirilor periodice ale studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă (P.I.P.S.);

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_04 privind monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_05 privind  perfecţionarea  personalului implicat în programele ID;

- Procedura operaţională  SEAQ_PO_CIDFRFC_06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învăţământul la distanţă;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_07 privind normarea activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă.
  Se abrogă procedurile operaţionale existente la nivelul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă, respectiv: PO 19.001, PO 19.002, PO 19.003, PO 19.004, PO 19.005, PO 19.006, PO 19.007, PO 19.008 şi PO 19.009.
HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea documentelor curriculare (Plan de învăţământ şi Fişe de disciplină).

Se abrogă procedurile operaţionale PO 13. 006 şi PO 13. 007.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă în vederea certificării periodice a calităţii academice şi transmiterea către ARACIS a cererii de acreditare instituţională.

Se desemnează dl. conf. univ. dr. Marina Lucian (Prorector) ca persoană de contact pentru evaluarea instituţională în relaţia cu ARACIS.
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Raportul independent al studenţilor privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă revizia tehnică a art. 5 al (3) din Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Anexa nr. 1 la Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, referitoare la prevederile interne pentru accesarea spaţiilor universitare pentru organizarea proiectelor pentru studenţi sau pentru a derula activităţi interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, va fi aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă actualizarea componenţei Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:
 

Lect.univ.dr. Cioca Ionela - reprezentant al Sindicatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Adam Sebastian - reprezentant al studenţilor

Ec. Antoniu Budai - reprezentant al angajatorilor

Drd. Purdea Claudiu - reprezentant al absolvenţilor

Prof.univ.dr. Mugur Alexandru Acu - evaluator extern (Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu)

Prof. Themistocles M. Rassias - evaluator extern (National Technical University of Athens, Grecia)
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Comisia centrală de admitere în anul universitar 2019-2020, Comisia tehnică de informatică şi Comisia pentru admiterea studenţilor străini, cu următoarea componenţă:
  COMISIA  CENTRALĂ DE ADMITERE / UNIVERSITATE
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Adela Socol 
  Membri: Conf. univ. dr. Lucian Marina

Conf. univ. dr. Andreea Muntean

Prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi

Prof. univ. dr. Maria Popa

Conf.univ.dr. Corina Rotar

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu

Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

Prof.univ.dr. Mihai Gligor                    

Prof.univ.dr. Diana Câmpan

Ec. dr. Lucian Găban

Jr. Claudia Rotar

Inf. Otilia Despa
  Secretar:

Ing. Cristina Hava

Carmen Pancu  

Daniela Bucur - Secretar CIDFRFC
  Operator încasare taxe: 

Cristina Cristea

Felicia Staicu
  Comisia tehnică de informatică pentru asigurarea suportului tehnic în procesul de admitere
  Preşedinte: Inf. Mocanu Ionel
  Membri:
Inf. Cristian Matei             
Sorin Târnovean
  Comisia pentru admiterea studenţilor străini 
  Preşedinte:
Conf. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu
  Membri: Adina Petrescu

Aura Florescu

Daniel Melinte
HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă completarea Hotărârii Senatului nr. 16/27.03.2019 cu privire la divizarea Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, începând cu data de 2 septembrie 2019.

Se aprobă numirea cadrelor didactice directori de departament interimari care să gestioneze activitatea celor două departamente, începând cu data de 2 septembrie 2019.

Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcţiile de directori de departament şi pentru membrii consiliilor de departament (câte 3 cadre didactice, reprezentante ale colectivelor de specialitate):

1 - 3.10.2019 - depunerea candidaturilor;

8.10.2019 - organizarea alegerilor la nivelul departamentelor;

9.10.2019 - validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă Raportul Comisiei de buget finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, cu anexele aferente, privind fundamentarea propunerilor Centrului de Relaţii Internaţionale privind cuantumul taxelor de studiu pentru studenţii străini care studiază în regim de cont propriu valutar, taxele de studii pentru cetăţenii străini, români de pretutindeni şi cetăţenii UE/SEE, precum şi a unor taxe administrative, pentru anul universitar 2019-2020 şi a propunerilor Departamentului de pregătire a personalului didactic privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului de pregătire psihopedagogică nivel I - licenţă, nivel II - master şi în regim de curs postuniversitar (nivel I şi nivel II), valabile începând cu anul universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă propunerile Centrului de Relaţii Internaţionale privind cuantumul taxelor de studiu pentru studenţii străini care studiază în regim de cont propriu valutar, taxele de studii pentru cetăţenii străini, români de pretutindeni şi cetăţenii UE/SEE, precum şi a unor taxe administrative, pentru anul universitar 2019-2020, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă propunerile Departamentului de pregătire a personalului didactic privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului de pregătire psihopedagogică nivel I - licenţă, nivel II - master şi în regim de curs postuniversitar (nivel I şi nivel II), valabile începând cu anul universitar 2019-2020, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă aplicarea unor tarife pentru serviciile de listare/copii xerox materiale color, copertat şi legare termică, la imprimanta Konica Minolta Bizhub C368 şi Konica Minolta Bizhub 250, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

HOTĂRÂREA NR. 15
Se respinge cererea nr. 8666/03.05.2019, a unei persoane absolvente a Universităţii „Transilvania" din Braşov, specialitatea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, privind susţinerea examenului de licenţă în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 16

Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, cererile studenţilor doctoranzi privind:

- retragerea de la studiile doctorale: cererea nr. 4240/01.03.2019 din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie;

- întreruperea studiilor doctorale pentru 10 luni: cererea nr. 9654/20.05.2019 din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie;

- întreruperea studiilor doctorale pentru 3 luni: cererea nr. 9411/16.05.2019 din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate;

- prelungirea studiilor doctorale pentru 6 luni: cererea nr. 8467/25.04.2019 din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie;

- reluarea studiilor doctorale: cererea nr. 9604/17.05.2019 din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, solicitarea CSUD privind ocuparea unui loc subvenţionat fără bursă de către drd. Sîrbu (Rusu) Petriana-Sorina - Şcoala Doctorală de Filologie, ca urmare a vacantării locului.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă solicitarea studenţilor doctoranzi Juchi Păunel-Martin, Ruge Rareş-Bogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, privind transferul la conducătorul de doctorat prof.univ.dr. Florea Ştefan.
HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă componenţa comisiilor de îndrumare pentru drd. Juchi Păunel-Martin, Ruge Rareş-Bogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel, din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie. Se aprobă cererea nr. 9413/16.05.2019, din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate privind componenţa comisiei de îndrumare.
HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2019, utilizare şi restituire a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizuit).
HOTĂRÂREA NR. 21
Se aprobă declanşarea procesului de evaluare a programului de studii universitare de licenţă Muzică religioasă, în vederea obţinerii acreditării ARACIS.
HOTĂRÂREA NR. 22
Se aprobă susţinerea examenelor de disertaţie de către absolvenţii programelor de studii universitare de masterat din domeniul Filologie, organizate în baza Legii 288/2004, cu aceleaşi comisii aprobate de Senatul universitar (Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 8/24.04.2019) pentru examenele de disertaţie ale promoţiei curente.
HOTĂRÂREA NR. 23
Se aprobă calendarul de desfăşurare a examenelor de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, promoţia 2019, Nivel I, Nivel II şi Curs postuniversitar (nivel I şi II) şi componenţa comisiilor de examinare.