Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.06.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (actualizare în conformitate cu Carta Universitară adoptată la data de 27.03.2019).
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_BPS_002 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CIDFRFC_03 privind evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de discipline şi a tutorilor.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2019/2020.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2019/2020, pentru fiecare facultate şi program de studiu în parte.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă modelele - cadru ale contractelor de studii universitare de licenţă, studii universitare de master, contracte de studii în cadrul anului pregătitor de învăţare a limbii române, studii în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, studii pentru programele de formare profesională continuă, aferente studenţilor români, străini şi români de pretutindeni, în anul universitar 2019-2020. 
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2018/2019.
HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă transformarea a două posturi vacante din cadrul structurii Centrului de Relaţii Internaţionale, după cum urmează:

- consilier I (S) se transformă în referent de specialitate I (S);
- referent de specialitate III (S) se transformă în referent de specialitate II (S)
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă transformarea unui post vacant din cadrul structurii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), respectiv postul de secretar debutant (S), poz. 226, se transformă în consilier debutant (COR 242306 - consilier orientare privind cariera) (S).
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă repartizarea pe şcoli doctorale a locurilor bugetate şi a locurilor cu taxă, pentru candidaţii români/UE şi candidaţii români de pretutindeni, în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, sesiunea septembrie 2019, astfel:
 
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă Structura anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de doctorat, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.. 
HOTĂRÂREA NR. 14 Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora pentru afilierea la Şcoala Doctorală de Filologie, domeniul Filologie, în urma acordării atestatului de abilitare prin OMEN nr. 4087/28.05.2019. 
HOTĂRÂREA NR. 15 Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Dumitran Daniel pentru afilierea la Şcoala Doctorală de Istorie, domeniul Istorie,  în urma acordării atestatului de abilitare prin OMEN nr. 4093/28.05.2019.
HOTĂRÂREA NR. 16 Se aprobă acordarea pentru conducătorii de doctorat, în anul universitar 2019-2020, a sporului de 1 % pentru fiecare doctorand, cu condiţia îndeplinirii următorului criteriu de performanţă ştiinţifică: Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii, în vigoare, pentru conferirea calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
HOTĂRÂREA NR. 17 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare, adoptată la data de 27.03.2019. 
HOTĂRÂREA NR. 18 Se aprobă modelele - cadru ale Contractelor de închiriere pentru spaţiile de cazare din căminele studenţeşti şi Casa de Oaspeţi a Universităţii.
HOTĂRÂREA NR. 19 Se aprobă completarea Comisiei centrale de admitere a Universităţii cu dna Ilea Andreea, pentru admiterea candidaţilor la Programul de formare psihopedagogică.