Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.07.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 - 2024.

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor departamentelor didactice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu amendamentele aprobate de Senat.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Procedura internă SEAQ_PO_ETICĂ_01 privind consilierea etică şi respectarea normelor de conduită etică şi deontologie profesională la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din  Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă procedurile operaţionale privind activitatea Serviciului Financiar-Contabil:

- SEAQ_PO_SFC_01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie şi bănci comerciale
- SEAQ_PO_SFC_02 privind controlul financiar preventiv propriu

- SEAQ_PO_SFC_03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegaţie în altă localitate, în interesul serviciului
- SEAQ_PO_SFC_04 privind operaţiunile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor

Se abrogă procedurile operaţionale existente la nivelul Serviciului Financiar-Contabil, respectiv:  PO 02.001, PO 02.020, PO 02.021, PO 02.023 şi PO 02.024.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_BPS_04 privind stabilirea drepturilor salariale.

Se abrogă procedurile operaţionale existente la nivelul Biroului Personal Salarizare, respectiv: PO 05.003, PO 05.004 şi PO 05.006.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_BPS_03 privind întocmirea Fişelor de Post, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor didactice.

Se abrogă procedura operaţională PO 05.010.
HOTĂRÂREA NR. 8
Senatul dezbate şi ia act de Raportul auditorului independent cu privire la auditul situaţiilor financiare, în vederea publicării acestuia.
HOTĂRÂREA NR. 9
Senatul ia act de rapoartele facultăţilor cu privire la evaluarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din universitate, pe anul 2018, în conformitate cu Metodologia de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019, cu propunerea de îmbunătăţire pe viitor a procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport şi cu personalul didactic auxiliar şi administrativ, prin extinderea chestionarului aplicat.
HOTĂRÂREA NR. 11

Se validează rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, pe durată determinată, desfăşurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 şi rezultatele concursurilor, după cum urmează:

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti,

Asistent universitar, poziţia 15. Domeniul Inginerie geodezică.

Candidat validat: Voicu Florina

Asistent universitar, poziţia 17. Domeniul Informatică.

Candidat validat: Boca Liana Luminiţa

Asistent universitar, poziţia 19. Domeniul Electronică.

Candidat validat: Petraşcu Călin

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Asistent universitar, poziţia 9. Domeniul Educaţie fizică şi sport.

Candidat validat: Roşa Alin Cristian
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în sesiunea septembrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizia a II-a).
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă modificarea Anexei 2 la Metodologiile de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie şi a Şcolii Doctorale de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă Planurile de învăţământ pentru anul universitar 2019-2020, aferente studiilor universitare de doctorat, domeniile Contabilitate, Filologie, Istorie şi Teologie, desfăşurate în cadrul şcolile doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă modelul - cadru al Contractului de studii pentru studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020 şi modelele - cadru ale Actelor adiţionale la acest contract privind prelungirea/perioadă de graţie şi întreruperea studiilor doctorale.  
HOTĂRÂREA NR. 17

Se aprobă următoarele cereri pentru desfăşurarea activităţilor didactice după împlinirea vârstei de 65 de ani, în cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020, în calitate de conducători de doctorat:

Şcoala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Braga Mircea, prof. univ. dr. Buzaşi Ion, prof. univ. dr. Popa Mircea, prof. univ. dr. Tupan Ana Maria;

Şcoala Doctorală de Istorie: prof. univ. dr. Mârza Eva, conf. univ. dr. Moga Valer;

Şcoala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Popa Irineu Ionel, prof. univ. dr. Remete Gheorghe

Şcoala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Todea Nicolae

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Remete Gheorghe privind continuarea activităţii didactice în anul universitar 2018-2019, după împlinirea vârstei de pensionare, în calitate de conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie.

Se aprobă următoarele cereri pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul universitar 2019 - 2020, în calitate de conducători de doctorat, în regim plata cu ora, în cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

-  Prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, Şcoala Doctorală de Contabilitate;
-  Prof. univ. dr. Nicolau Felix, lect. univ. dr. Nanu Paul - Şcoala Doctorală de Filologie;-  CSI dr. Câmpean Remus, CSI dr. Soficaru Andrei Dorian - Şcoala Doctorală de Istorie;
- Prof. univ. dr. Muntean Daniel, prof. univ. dr. Vîlciu Marian, prof. univ. dr. Florea Ştefan - Şcoala Doctorală de Teologie
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă comisiile pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat şi studiile postdoctorale de cercetare avansată, în anul universitar 2019 - 2020, organizate în sesiunea septembrie 2019, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Dobrei Florin de dezafiliere de la Şcoala Doctorală de Teologie a IOSUD - UAB.
HOTĂRÂREA NR. 20

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:

-  drd. Fulop Arpad Zoltan, din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, pentru transferul de la dl conducător de doctorat,  lect. univ. dr. Topor Dan Ioan, la conducătorul de doctorat, prof. univ. dr. Burja Vasile.
- drd. Eşanu Eusebiu Gabriel, din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, pentru transferul de la dl conducător de doctorat,  Dobrei Florin, la conducătorul de doctorat, prof. univ. dr. Himcinschi Mihai.
HOTĂRÂREA NR. 21 Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind numirea comisiei de îndrumare a dlui drd. Eşanu Eusebiu Gabriel, cu următoarea componenţă: prof. univ. dr. Dobrei Florin, conf. univ. dr. Albu Alin şi lect. univ. dr. Panaite Ovidiu.
HOTĂRÂREA NR. 22 Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind redistribuirea unui loc finanţat de la buget fără bursă, în cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, de la prof. univ. dr. Tupan Ana Maria la prof. univ. dr. Câmpan Diana şi ocuparea lui de către drd. Şipoş (Băl) Violeta Luminiţa.
HOTĂRÂREA NR. 23

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:

Pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat

- Albu Aurel - ŞDF;
- Ginta Carmen - ŞDI;
Pentru întreruperea studiilor doctorale:

- Motora Andrei - ŞDT, 1 an;
- Vaida Gabriel - ŞDI, 1 an.

HOTĂRÂREA NR. 24 Se aprobă modificarea comisiei de interviu pentru admiterea la studii universitare de masterat, pe locuri finanţate de la buget, la programele din domeniul Ştiinţe ale educaţiei, sesiunea iulie 2019, prin înlocuirea dlui lect. univ. dr. Iordăchescu Dan Grigore cu dna conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia.
HOTĂRÂREA NR. 25 Se aprobă cererea nr. 13852/10.07.2019, a unui absolvent al Universităţii „Babeş Bolyai" din Cluj Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Asistenţă socială - ID, promoţia 2017-2018, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în sesiunea februarie 2020.
HOTĂRÂREA NR. 26 Se aprobă redimensionarea comisiilor de admitere constituite la nivelul facultăţilor, pentru sesiunea septembrie 2019, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 27 Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind completarea comisiei de admitere a studenţilor străini în anul universitar 2019-2020, cu dna Trifu Liliana, în calitate de membru al comisiei.
HOTĂRÂREA NR. 28 Se aprobă abrogarea unor proceduri operaţionale (elaborate conform ISO 9001:2008), conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.