Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 11.09.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 (revizie). Anexe

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CRI_02 privind operaţiunile financiare în cadrul programului ERASMUS+ KA103
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor - Mobilităţi cu ţările Programului (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă numărul formaţiilor de studii, care vor funcţiona în anul universitar 2019/2020, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învăţământ şi ani de studiu.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Statele de funcţii ale departamentelor didactice şi ale şcolilor doctorale, pentru anul universitar 2019/2020.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă propunerea Facultăţii de Istorie şi Filologie pentru intrarea în lichidare a programelor de studii universitare de licenţă: Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză, din domeniul de licenţă Filologie şi a programului de studii Arheologie, din domeniul Istorie.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Taxele administrative şi tarifele aplicate în anul universitar 2019/2020, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre
HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea directorilor interimari ai departamentelor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, până la organizarea alegerilor parţiale, astfel:

Conf. univ. dr. Begov - Ungur Andreea la Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului.

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela la  Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică.

HOTĂRÂREA NR. 10
Senatul universitar ia act de Protocolul nr. 5509/05.09.2019, încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi ARACIS, în vederea organizării şi derulării misiunii de evaluare instituţională externă şi hotărăşte demararea procedurii aferente precum şi numirea Comisiei pentru întocmirea dosarului în vederea evaluării externe a calităţii academice (evaluare instituţională), cu următoarea componenţă:
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Socol Adela - Reprezentant legal şi ordonator de credite
  Membri:

Conf. univ. dr. Marina Lucian - Prorector

Conf. univ. dr. Muntean Andreea - Prorector

Prof. univ. dr. Gligor Mihai - Director IOSUD

Prof. univ. dr. Popa Maria - Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora - Decan Facultatea de Istorie şi Filologie

Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna - Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Rotar Corina - Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai - Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă

Prof. univ. dr. Dimen Levente - Director CIDFRFP

Prof. univ. dr. Câmpan Diana - Director CIM

Conf. univ. dr. Kadar Manuella - Director CMP

Lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin - Director CCS

Conf. univ. dr. Varvara Simona - Director CMCSI

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa - Director CICOC

Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ştefan - Director CRI

Lect. univ. dr. Muntean Maria - Director CTT

Ec. dr. Găban Lucian - Director general administrativ

Ec. Contor Tamara - Contabil şef al UAB

Ing. Joldeş Gabriela - Şef Birou Personal-Salarizare

Ing. Corina Tătar - Director Biblioteca

Ing. Cristina Hava - Secretar şef al UAB

Inf. Despa Otilia - Şef Birou IT

jr. Rotar Claudia - consilier juridic

Cîmpean Daniela - secretar Senat

Petrescu Adina - traducător

Macarie Aureliana - traducător

Student Adam Sebastian - Preşedinte Liga Studenţilor din UAB

Student Purdea Claudiu - Doctorand
  Secretar:
Pârvu Simona
HOTĂRÂREA NR. 11

Senatul universitar ia act de Protocolul nr. 5509/05.09.2019, încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi ARACIS şi demarează procesul de autoevaluare a următoarelor programe de studii universitare de licenţă:

- Istorie - învăţământ cu frecvenţă;

- Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - învăţământ cu frecvenţă;

- Administrarea afacerilor - învăţământ la distanţă;

- Marketing - învăţământ cu frecvenţă;

- Contabilitate şi informatică de gestiune - învăţământ cu frecvenţă;

- Informatică - învăţământ cu frecvenţă;

- Sociologie - învăţământ cu frecvenţă.

Se aprobă numirea Comisiilor responsabile de întocmirea Rapoartelor de autoevaluare a calităţii educaţiei pentru programele de studiu care fac obiectul acţiunii de evaluare instituţională externă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă completarea comisiei de admitere, organizată în cadrul Centrului ID - Deva, sesiunea septembrie 2019, cu dna Beşcucă Raluca.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă modelele actelor adiţionale la contractele de studii universitare de licenţă şi masterat ale studenţilor înmatriculaţi până la data de 1 octombrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Todescu Valentin privind susţinerea de activităţi de predare, în regim plata cu ora, în cadrul Colegiului Naţional „David Prodan" din Cugir.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă iniţierea procedurilor de înfiinţare a programului de studii universitare de masterat Sisteme electronice inteligente avansate - în limba engleză, forma de învăţământ Frecvenţă redusă, din domeniul de masterat Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 16

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:

- cererea dnei drd. Oprişor - Domnariu Alina, Şcoala Doctorală de Istorie, pentru întreruperea studiilor doctorale pe o perioadă de 1 an;

- cererea dlui drd. Ceasai Claudiu, Şcoala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD - Universitatea din Oradea;

- cererea dlui drd. Gligan Ciprian, Şcoala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD - Universitatea din Oradea;

- cererea dlui drd. Juchi Paunel, Şcoala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD - Universitatea din Oradea.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă transformarea postului de muncitor calificat, instalator, poz. 24, din cadrul Serviciului Tehnic şi de Investiţii, în post de administrator financiar, gr. I S, în cadrul aceluiaşi serviciu. 
HOTĂRÂREA NR. 18
În acord cu legislaţia aplicabilă şi cu normele interne ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv cu: pct. 2 din Legea 93/2019, care completează art. 56 din Codul muncii, al (4); art. 289, al. (6) din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; art. 23, al. (5) al Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;  Regulamentul privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,  cu luarea în considerare şi a capacităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de a acoperi normele didactice cu titulari, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia hotărăşte respingerea cererii nr. 17282/05.09.2019 privind solicitarea de continuare a executării contractului individual de muncă după împlinirea vârstei de pensionare.