Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.09.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CAPI_02 privind elaborarea planurilor multianuale/anuale de audit public intern (revizie), cu recomandările formulate de Comisia pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative. 

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CAPI_03 privind elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern (revizie), cu recomandările formulate de Comisia pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative. 
HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă procedurile operaţionale privind Sistemul de Sănătate şi Securitate a Muncii din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, elaborate în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, respectiv:

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SSM_01 privind stabilirea activităţilor;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SSM_02 privind identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SSM_03 privind instruirea introductiv generală;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SSM_04 privind comunicarea, înregistrarea şi cercetarea evenimentelor;

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SSM_05 privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea şi monitorizarea planului de prevenire şi protecţie.

Se abrogă procedurile operaţionale privind Sistemul de Sănătate şi Securitate a Muncii din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, elaborate conform ISO 9001:2008, respectiv: PO 06.001, PO 06.002, PO 06.003, PO 06.004, PO 06.005, PO 06.006, PO 06.007, PO 06.008 şi PO 06.009.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Manualul de identitate vizuală al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu aplicare începând cu data de 01.10.2019.

Se aprobă înregistrarea siglei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la OSIM.

HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfăşoară, în anul universitar 2019/2020,  activităţi didactice în regim plata cu ora, cuprinse în posturile vacante din statele de funcţii ale departamentelor.
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă tarifele orare de salarizare a activităţilor didactice normate în posturile didactice vacante, temporar vacante sau rezervate în anul universitar 2019-2020, retribuite în regim plata cu ora, respectiv:

Profesor universitar - 47,535 lei/oră

Conferenţiar universitar - 31,474 lei/oră

Lector universitar - 29,302 lei/oră

Asistent universitar - 26,566 lei/oră

Salarizarea în regim plata cu ora se va face pe o perioadă de 7 luni din anul universitar 2019-2020.

Pentru specializările cu predare în limba engleză se aplică tarifele propuse dar plata efectivă a orelor prestate trebuie să se încadreze în suma rezultată din taxele încasate. Face excepţie programul de studii universitare de master Administrarea afacerilor în limba engleză pentru care salarizarea orelor de curs şi seminar se va face cu tarifele şi în condiţiile aprobate pentru programele de studiu în limba română.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă organizarea alegerilor academice parţiale pentru completarea locurilor vacantate din Consiliile facultăţilor şi Senat cu reprezentanţii studenţilor, cu următorul calendar:

Data limita de depunere a candidaturilor: 14.10.2019

Data desfăşurării alegerilor: 21.10.2019

Se aprobă numirea Comisiei electorale pentru alegerea studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu următoarea componenţă:

  Preşedinte: Pintilei Iulian - reprezentant LSUA
  Membri:

Vasiu Marian - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Băla Valentina - Facultatea de Istorie şi Filologie

Stan Elena - Facultatea de Ştiinţe Economice

Santoma Leon - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Han Ioana Adriana - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Horvat Teofil - Reprezentant ASCOR
HOTĂRÂREA NR. 8
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia ia act de demisia dlui prof. univ. dr. Gheorghe Remete din calitatea de Director al Şcolii Doctorale de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 9

Se validează hotărârea CSUD privind numirea în funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Teologie a dlui Pr. prof. univ. dr. Vanca Dumitru.

HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă cererile de retragere de la studiile universitare de doctorat a drd. Costelaş Dumitru-Raul şi a drd. Brădăţan Roxana, din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie.
HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă cererile de transfer a următorilor doctoranzi:

- drd. Cenar Cristian, din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, de la prof. univ. dr. Socol Adela la prof. univ. dr. Vasile Burja;

- drd. Lupsan Mihaela Diana, din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, de la prof. univ. dr. Popa Mircea la prof. univ. dr. Maria Ana Tupan.

HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă componenţa comisiilor de îndrumare a studenţilor doctoranzi, propuse de către conducătorii de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă lista nominală cu conducătorii de doctorat din IOSUD-UAB care desfăşoară, în anul universitar 2019-2020, activităţi în regim plata cu ora cuprinse în statele de funcţii ale Şcolilor Doctorale.

HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă din Baia Mare.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jan Nicolae pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă cererea dlui. lect. univ. dr. Alexandru Avram pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul universitar 2019-2020, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, filiala Bistriţa.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020 şi estimările pentru perioada 2021-2023 aferente veniturilor proprii, conform adresei M.E.N. nr. 3305/18.09.2019. 
HOTĂRÂREA NR. 19

Se aprobă alocarea resurselor umane (pe baza statelor de funcţii), materiale (conform dotărilor existente) şi financiare (existente conform bugetului) pentru desfăşurarea activităţii programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din lista anexată,  pentru anul universitar 2019-2020, cu respectarea prevederilor legale şi interne în domeniu, cât şi a standardelor de specialitate ARACIS.

HOTĂRÂREA NR. 20

Se aprobă modificarea planurilor de învăţământ propuse de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, conform notei de fundamentare:

- Anul II, planul de învăţământ 2018-2022, specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională;

- Anul IV, planul de învăţământ 2016-2020, specializarea Măsurători terestre şi cadastru;

- Anul I, planul de învăţământ 2019-2021, program de masterat Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar.
HOTĂRÂREA NR. 21

Se aprobă calendarul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru ales al conducătorilor de doctorat din IOSUD-UAB în CSUD:

1 - 3.10.2019 - depunerea candidaturilor;

8.10.2019 - organizarea alegerilor;

9.10.2019 - validarea rezultatelor alegerilor în CSUD.