Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.11.2019 - şedinţă online

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă repartizarea fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2019-2020, după cum urmează:

Total fond de burse:      638.000 lei/lună

Fond alocat burselor de ajutor social (30%): 191.400 lei/lună, reprezentând 319 burse de ajutor social

Fond alocat burselor de performanţă şi burselor de merit 446.600 lei/lună, distribuit astfel:

  Facultatea de Istorie şi Filologie 34.969 lei/lună
  Facultatea de Ştiinţe Economice 99.904 lei/lună
  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 96.242 lei/lună
  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 173.549 lei/lună
  Facultatea de Teologie Ortodoxă 41.936 lei/lună
  Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel:
  Bursa de performanţă 1.000 lei
  Bursa de merit 800 lei
  Bursa de ajutor social 600 lei
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă modificarea listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi în regim de plata cu ora, aferente unor discipline din posturile de lector, poziţiile 25 şi 27, din statul de funcţii al  Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică, prin înlocuirea dlui prof. univ. dr. Oltean Mihai cu dl lect. univ. dr. Avram Alexandru.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă modificarea Centralizatorului privind condiţiile de studii şi vechime necesare pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, la poziţiile 104 şi 105, respectiv, şofer I şi şofer II, astfel: „Certificat de absolvire a unei şcoli profesionale/Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat".