Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.11.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Raportul de autoevaluare instituţională în vederea certificării periodice a calităţii academice pentru Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Planul de activitate al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul universitar 2019/2020.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Organigrame UAB
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020, completat cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5140/11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică studenţilor. 
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă revizuirea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024. Anexe
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a următoarelor centre de cercetare:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK) şi Organigrama CCEFSK

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural şi Structura CCFDM

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Sociologice şi Organigrama CCS

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) şi Structura IASIP

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetare „Geomatică şi protecţia mediului" şi Organigrama centrului

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice şi Control Inteligent (SECI) şi Organigrama SECI

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Ştiinţe ale Educaţiei (CCSE)

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Economice, Anexa 1 şi Organigrama CCE
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a funcţiilor didactice obţinute în instituţiile de învăţământ superior acreditate din străinătate.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. 
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate. 
HOTĂRÂREA NR. 10 Se aprobă Regulamentul de utilizare a reţelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă revizia Procedurii operaţionale SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat.
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă Raportul asupra studiului privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul 2019 (pentru promoţiile 2013-2017, programe de studiu: Administrarea Afacerilor ID, Contabilitate şi Informatică de Gestiune ZI, Informatică, Istorie, Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză, Marketing, Sociologie) şi Anexa privind descrierea sistemului instituţional de monitorizare a inserţiei absolvenţilor UAB, actualizat în 2019.
HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT dlui prof. univ. dr. Gheorghe Remete.

Se aprobă acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE următoarele cadre didactice:

- conf. univ. dr. Gheorghe Marc

- conf. univ. dr. Valeria Pioraş

- conf. univ. dr. Valer Moga

HOTĂRÂREA NR. 14 Se validează rezultatele alegerilor parţiale pentru desemnarea unui reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, respectiv alegerea studentei Cîrja Andreea Adelina.
HOTĂRÂREA NR. 15 Se aprobă modificarea listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi didactice în regim plata cu ora, aferente postului de asistent, poziţia 28, din Statul de funcţii al Departamentului de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 16 Se aprobă transformarea postului vacant de administrator financiar I (M), poz. 10, din cadrul Biroului Personal-Salarizare în post de administrator financiar III (S).
HOTĂRÂREA NR. 17

Se aprobă acordarea concediilor de odihnă aferente anului universitar 2019 - 2020, pentru cadrele didactice din UAB, în următoarele perioade:

6 zile în perioada 23.12.2019 - 05.01.2020;

15 zile în luna iulie 2020 sau în luna septembrie 2020;

21 zile în perioada 01.08.2020 - 31.08.2020.
HOTĂRÂREA NR. 18 Se aprobă revizia Regulamentului privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1. Anexe
HOTĂRÂREA NR. 19 Se aprobă cererea drd. Crăciun (Pogan) Simona Marinela,  doctorandă  în cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, pentru întrerupere a studiilor doctorale pentru o perioadă de 6 luni.
HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă cererea drd. Jaszczuk Jaroslaw pentru reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie.