Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 13.12.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, în anul universitar 2019-2020 (cu anexa cuprinzând Tematica examenului de licenţă 2020).

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Organigrama CCS.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă numirea comisiilor de concurs, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a comisiilor de analiză a fişelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, care se desfăşoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă referatul Departamentului de Filologie privind ocuparea postului de conferenţiar, poz. 8, din statul de funcţii al departamentului, în regim plata cu ora, având în vedere vacantarea lui prin pensionarea titularului. Se aprobă modificarea listei cu cadrele didactice salarizate în regim plata cu ora, aferente posturilor de asistent, poz. 8 şi asistent poz. 26, din statul de funcţii al Departamentului de Filologie, a postului de asistent, poz. 24 şi asistent poz. 25 din statul de funcţii al Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing.
HOTĂRÂREA NR. 10 Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, conform Anexei la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii specializării Kinetoterapie şi motricitate specială, promoţia 2020, în cadrul Universităţii din Piteşti.
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă Structura personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2020.
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă componenţa comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat,  sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conform Anexei la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 14 Se aprobă Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2020.