Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.01.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Raportul asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Planul operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă Execuţia bugetară pe anul 2020, respectiv:

- Bilanţul contabil la 31.12.2020 şi Contul de rezultat patrimonial;

- Raportul explicativ privind bilanţul contabil pe 2020;

- Situaţia cost -venit pe anul 2020, pe facultăţi şi cheltuielile generale ale universităţii la 31.12.2020;

- Raportul privind Cheltuielile aferente anului 2020 pe facultăţi şi cheltuieli generale;

- Raportul privind cuantumul regiei rezultată din proiectele de cercetare ştiinţifică derulate în 2020.
HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe anul 2021, respectiv:

- Bugetul general al UAB previzionat pe anul 2021;

- Notă de fundamentare privind bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe anul 2021;

- Bugetul estimat pe facultăţi şi cheltuieli generale ale UAB pe anul 2021;

- Notă de fundamentare privind bugetul previzionat pe facultăţi şi cheltuieli generale în anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Raportul Comisiei de buget - finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2020, precum şi asupra bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat pe anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă alocarea din bugetul anului 2021 a sumei de 20.000 lei pentru susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi distribuţia acesteia pe departamentele didactice.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă propunerea Rectorului UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, privind alocarea resurselor umane (pe baza statelor de funcţii), materiale (conform dotărilor existente) şi financiare (în baza bugetului alocat) pentru desfăşurarea adecvată a activităţilor şi asigurarea realizării obiectivelor în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în anul universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern desfăşurată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Raportul Comisiei de etică şi deontologie universitară pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă Rapoartele de activitate ale centrelor administrativ  - funcţionale pe anul 2020, respectiv Centrul pentru managementul calităţii şi strategie instituţională, Centrul pentru managementul proiectelor, Centrul pentru cercetare ştiinţifică, Centrul pentru transfer tehnologic, Centrul de relaţii internaţionale, Centrul pentru învăţământul la distanţă, frecvenţă redusă şi formare continuă.
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă Raportul de activitate al Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă Planul de formare profesională a angajaţilor pe anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_DPPD_02 privind organizarea şi desfăşurarea probelor pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul de învăţământ preuniversitar (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Vasile Burja pentru prelungirea activităţii didactice, după împlinirea vârstei de pensionare, în calitate de cadru didactic asociat, conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 17
Senatul ia act de demisia dlui conf. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu din funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă cererile studenţilor doctoranzi, nr. 52/04.01.2021, 1567/22.01.2021 şi 1570/22.01.2021 privind întreruperea studiilor doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă cererea nr. 28962/18.12.2020 privind prelungirea studiilor doctorale în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, pe perioada 01.01.2021 - 30.09.2021, în regim fără plată.
HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă cererea nr. 1645/25.01.2021 privind retragerea doctorandului de la studiile doctorale din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate. 
HOTĂRÂREA NR. 21
Se aprobă propunerea dlui conf. univ. dr. Ioan Cristian Popa, nr. 626/12.01.2021, avizată în CSUD, privind exmatricularea unui doctorand în baza art. 16, lit. h, coroborat cu art. 17, lit. e din Contractul de studii universitare de doctorat. 
HOTĂRÂREA NR. 22
Se aprobă transformarea postului de administrator financiar gr. III (S), poz. 230, în administrator financiar gr. I (S) în cadrul Biroului Erasmus, Cooperare Internaţională şi Studenţi străini.
HOTĂRÂREA NR. 23
Se aprobă modificarea listelor nominale cu cadrele didactice care vor desfăşura activităţi didactice, în regim plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, cuprinse în statul de funcţii al Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică şi statul de funcţii al Departamentului de Cadastru, Inginerie civilă şi Ingineria mediului, conform documentelor anexate.