Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.02.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă aplicarea scenariului 2, cu participare mixtă, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform art. 3, alin (3) din Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă revizia Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii universitare de licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă revizia Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă completarea Anexei 4, la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 - 2024, cu structura Consiliilor Şcolilor doctorale.

Se aprobă organizarea alegerilor pentru constituirea Consiliilor Şcolilor Doctorale pentru mandatul 2021-2026 şi calendarul de desfăşurare a acestora, respectiv:

22 februarie - data limită de depunere a candidaturilor pentru consiliile şcolilor doctorale;

24 februarie - desfăşurarea alegerilor pentru alegerea membrilor consiliilor şcolilor doctorale;

26 februarie - validarea rezultatelor alegerilor pentru consiliile şcolilor doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2020 de către Responsabilul cu protecţia datelor personale din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă Raportul asupra studiului „Absolvenţii şi piaţa muncii", derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 " din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă rapoartele asupra activităţii desfăşurate de către comisiile de specialitate ale Senatului în anul 2020.

- Raportul de activitate al Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională, în anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei juridice, în  anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiect şi resurse, pe anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, pe anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social, pe anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice, pe anul 2020

- Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă abrogarea următoarelor proceduri operaţionale:

PO 22.001, PO 22.003, PO 22.004, PO 22.005 şi PO 22.006, la propunerea CSUD

PO 03.003, la propunerea Oficiului juridic.
HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfăşurate în semestrul I al anului universitar 2020-2021  şi  se validează rezultatele concursurilor, după cum urmează:

Posturi pe durată nedeterminată

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Conferenţiar universitar, poziţia 10. Domeniul: Istorie - Popa Gorjanu Cosmin Alin

Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziţia 20. Domeniul: Filologie - Cibian Aura Celestina

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Conferenţiar universitar, poziţia 24. Domeniul Matematică - Popa Lucian Ioan

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Conferenţiar universitar, poziţia 16. Domeniul: Drept - Hodoş Raul Felix

Asistent universitar, poziţia 23. Domeniul Drept - Mara George Marius

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Conferenţiar universitar, poz. 21. Domeniul Teologie - Colda Lucian Dumitru

Conferenţiar universitar, poz. 23. Domeniul: Muzică - Simionescu Dorin Mircea

 

Posturi pe durată determinată:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Filologie

Asistent universitar, poziţia 23. Domeniul Filologie - Ursa Andra Iulia

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Asistent universitar, poz. 14. Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei - Felea Maria Iulia
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă lista cadrelor didactice care vor desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2020-2021, cuprinse în posturile vacantate din statele de funcţii ale următoarelor departamente: Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, Departamentul de Filologie, Departamentul de Finanţe-Contabilitate, Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Mihai Himcinschi privind desfăşurarea unor activităţi didactice pe perioada semestrului II al anului universitar 2020-2021, în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad, în calitate de cadru didactic asociat.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Eva Koncsag privind desfăşurarea unor activităţi didactice pe perioada semestrului II al anului universitar 2020-2021, în cadrul Universităţii „Sapientia" din Târgu Mureş, în calitate de cadru didactic asociat.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind transformarea postului de Laborant în învăţământ debutant (S), poziţia 193, în Laborant în învăţământ debutant (SSD), ramura de ştiinţă „Inginerie civilă", din structura Centrului de Cercetări Topografice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă solicitarea Universităţii „Tomis" din Constanţa pentru susţinerea examenelor de licenţă de către absolvenţii specializărilor Administrarea afacerilor, Finanţe şi bănci şi Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii,  promoţia 2021în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii.
HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă solicitarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru susţinerea examenului de licenţă, de către absolvenţii specializării Artă sacră, promoţia 2021, în cadrul Universităţii din Craiova.