Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.04.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă revizia Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă completarea Anexei 2 la Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu anexele aferente, în concordanţă cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu anexele aferente, în concordanţă cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă revizia Procedurii de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cod UAB: PS - 01, cu anexele aferente.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă componenţa comisiilor de licenţă, disertaţie, de absolvire a anului pregătitor de învăţare a limbii române şi a comisiilor de absolvire a modulului psihopedagogic, din cadrul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2020-2021, precum şi datele de desfăşurare a acestora, conform Anexei la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă transformarea posturilor pe care sunt încadraţi angajaţii admişi la examenul de promovare, în posturi cu grade/trepte imediat superioare, în cazurile în care în structura de personal nu există posturi vacante de nivelul obţinut în urma promovării.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Ion Buzaşi de retragere din calitatea de conducător de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă solicitările studenţilor doctoranzi privind prelungirea, întreruperea şi reluarea studiilor, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă actualizarea Organigramei Centrului pentru Transfer Tehnologic.
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă solicitarea Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii acestei instituţii, specializarea Muzică religioasă, promoţia 2021.
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă solicitarea Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a activităţilor didactice cuprinse în postul de profesor, poz. 2 din statul de funcţii, având în vedere vacantarea postului începând cu 05.05.2021.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru susţinerea, în cadrul Universităţii din Piteşti, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, de către absolvenţii acestei specializări, promoţia 2021.