Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.05.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se validează Comisia de etică în cercetarea ştiinţifică, care va avea următoarea componenţă: 
  Preşedinte: Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriş
  Membri:

Conf. univ. dr. Oana Raluca Ivan
Conf. univ. dr. Claudia Olimpia Moisă

Lect. univ. dr. Maria Viorela Muntean

Conf. univ. dr. Simona Camelia Varvara
Prof. univ. dr. habil. Teodora Iordăchescu

CS II dr. habil. Beatrice Ciută
Conf. univ. dr. Raul Felix Hodoş

Conf. univ. dr. Lucian Marina
Conf. univ. dr. Gina Groza-Gogean
Lect. univ. dr. Răzvan Brudiu

  Secretar: 
CS. III. dr. Ana Maria Roman Negoi 
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică în Cercetarea Ştiinţifică.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Metodologia privind susţinerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I şi Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise susţinută în vederea obţinerii gradului didactic II, Sesiunea August 2021.
HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă Procedura operaţională PO-CRI-01 privind încheierea acordurilor inter-instituţionale internaţionale.

Se abrogă Procedura operaţională PO_17.015 privind încheierea de acorduri internaţionale, aprobată în şedinţa Senatului din 25.05.2016.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se prelungeşte aplicarea, pentru perioada 31.05.2021 - 31.07.2021, a scenariului 3, cu participarea on line a tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţile didactice, conform art. 3, alin (3) din Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică.
HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă următoarele anexe la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă în anul universitar 2021 - 2022 şi la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2021 - 2022:

- Anexa nr. 1 - numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021;

- Anexa nr. 1 - numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021.

Se aprobă numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaţilor români de pretutindeni.

HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă distribuţia pe domenii a locurilor alocate de Ministerul Educaţiei pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaţilor români şi a românilor de pretutindeni, pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă, pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare fără bursă şi pe locuri cu taxă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă componenţa comisiilor de concurs, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a comisiilor de analiză a fişelor de verificare a îndeplinirii standardelor minime necesare participării la concurs a candidaţilor, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfăşurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă componenţa comisiilor de admitere în anul universitar 2021-2022, la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv, Comisia centrală de admitere, Comisia de admitere a studenţilor străini, Comisia tehnică de admitere, precum şi componenţa comisiilor de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat la nivelul facultăţilor, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind desfăşurarea comasată a Programului de formare psihopedagogică, nivel I şi nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2021-2022, precum şi calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere şi taxele de şcolarizare, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă cuantumul taxelor de şcolarizare în cadrul Programului de formare psihopedagogică, nivel I - licenţă, nivel II - master, nivel I şi nivel II în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2021-2022, pentru studenţii cetăţeni români, cetăţeni din state UE/SEE/CE, precum şi pentru românii de pretutindeni şi cetăţenii din state terţe UE/SEE/CE, admişi la acest program în regim financiar cu taxă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă modelele-cadru ale contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru studiile universitare de doctorat, încheiate cu studenţii cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene şi pentru românii de pretutindeni, precum şi modelele-cadru ale actelor adiţionale pentru întreruperea sau prelungirea studiilor universitare de doctorat.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă cererea dlui drd. Bogdan Conduţeanu, din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie, privind întreruperea studiilor universitare de doctorat.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă lista nominală cu studenţii specializării Artă Sacră care urmează să susţină examenul de licenţă în cadrul Universităţii din Craiova, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.