Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.07.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Metodologia de finanţare a cercetării ştiinţifice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Procedura operaţională PO - OJ - 01 privind avizarea pentru legalitate a documentelor (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Procedura operaţională PO - AETERNITAS - 01 privind editarea şi publicarea de cărţi şi materiale didactice (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Procedura operaţională PO - CMP - 01 privind: 1. Informarea, comunicarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Procedura operaţională PO - CMP - 02 privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Procedura operaţională PO - DPPD - 01 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic II în sistemul de învăţământ preuniversitar  organizate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Procedura operaţională PO - DPPD - 02 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul de învăţământ preuniversitar  desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Procedura operaţională PO - STI - 01 privind desfăşurarea achiziţiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Procedura operaţională PO - STI - 02 privind achiziţiile directe (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 şi se validează următoarele rezultate:

Facultatea de Ştiinţe Economice

Profesor universitar, poziţia  2, Domeniul Finanţe-Contabilitate. Discipline: Microeconomie; Macroeconomie; Economie; Strategii şi politici de dezvoltare economică; Etică şi integritate academică. Metodologie cercetării ştiinţifice economice.

Candidat desemnat câştigător: Găban Vasile Lucian

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Conferenţiar universitar, poziţia 22, Domeniul Muzică. Discipline: Teorie, solfegiu-dictat (1); Teorie, solfegiu-dictat (2); Teorie, solfegiu-dictat (3); Teorie, solfegiu-dictat (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Cânt popular (1); Cânt popular (2).

Candidat desemnat câştigător: Simionescu Maria Marina

Lector universitar, poziţia 25, Domeniul Arte vizuale. Discipline: Erminia picturii bizantine (1); Erminia picturii bizantine (2); Arta creştină: Tehnici şi stiluri (1); Arta creştină: Tehnici şi stiluri (2); Practica de specialitate (frescă/mozaic); Tehnici paleocreştine (1); Tehnici paleocreştine (2); Aghiografie (1).

Candidat desemnat câştigător: Roşca Neacşu Simona Teodora

Lector universitar, poziţia 27, Domeniul Arte vizuale. Discipline: Teologie dogmatică (1); Teologie dogmatică (2); Iconologie (1); Iconologie (2); Studiul desenului pentru iconografie (1); Studiul desenului pentru iconografie (2); Studiul compoziţiei pentru iconografie (3); Studiul compoziţiei pentru iconografie (4); Istoria artei universale (2); Estetică şi percepţie vizuală; Aghiografie (2).

Candidat desemnat câştigător: Băluţ Constantin Cezar Cătălin

Facultatea de Istorie şi Filologie

Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziţia 21, Domeniul Filologie. Discipline: Negociere şi mediere lingvistică; Interpretare simultană şi consecutivă. Limba engleză; Comunicare de afaceri în limba engleză; Limba engleză 1; Limba engleză 2; Limba engleză 3; Limba engleză 4.

Candidat desemnat câştigător: Vănoagă Cristina Matilda

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Lector universitar, poziţia 19, Domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice. Discipline: Kinesiologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecţiuni cardio-respiratorii; Tehnici de manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în afecţiuni neurologice; Stagiu de practică în centre speciale de educaţie.

Candidat desemnat câştigător: Dragoş Ovidiu

Facultatea de Istorie şi Filologie

Departamentul de Filologie

Asistent universitar, poziţia 22, Domeniul Filologie (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Limba engleză 1; Limba engleză 2; Limba engleză.

Candidat desemnat câştigător: Botaş Adina

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

Asistent universitar, poziţia 18, Domeniul: Ştiinţe economice (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Management; Management strategic; Managementul resurselor umane; Tehnica negocierii afacerilor; Tranzacţii şi tehnici comerciale; Managementul proiectelor; Microeconomie; Economie.

Candidat desemnat câştigător: Nichita Ramona Anca

Asistent universitar, poziţia 19, Domeniul: Ştiinţe economice (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Marketing financiar bancar: Marketingul micilor afaceri; Tehnici promoţionale; Marketing agroalimentar; Marketing social politic; Analiza informaţiilor de marketing; Marketingul serviciilor; Simulări în afaceri; Simulări de marketing în afaceri; Managementul serviciilor publice; Antreprenoriat; Managementul public; Fundamentele calităţii în sectorul public; Etică în afaceri; Managementul calităţii.

Candidat desemnat câştigător: Puţan Alina

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Asistent universitar, poziţia 33, Domeniul: Informatică (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Programarea orientată obiect; Dezvoltarea aplicaţiilor mobile; Electronică şi informatică medicală; Calcul inteligent - modele de inspiraţie biologică; Calcul numeric; Structuri de date; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I; Modelare şi simulare.

Candidat desemnat câştigător: Nagy Oniţa Daniela Marcela
HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă aplicarea scenariului 2, cu participare mixtă, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Scenariul 2 presupune participarea în sistem mixt - prezenţă fizică şi/sau online, în funcţie de specificul  programelor de studiu, de infrastructura şi de condiţiile epidemiologice, conform  procedurilor proprii.

Măsurile care urmează să fie luate în vederea aplicării scenariului 2,  în cazul activităţilor cu participare fizică, vor fi dezbătute şi adoptate de către Consiliile facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă cuantumul taxelor de studiu pentru studenţii străini în regim propriu valutar, cetăţenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova şi a cetăţenilor străini din UE/SEE şi cuantumul taxelor administrative aplicate în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Nicolae Todea privind desfăşurarea în cadrul IOSUD UAB, Şcoala Doctorală de Contabilitate, a activităţii de conducător de doctorat, în anul universitar 2021-2022.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă cererea nr. 13470/23.07.2021 privind transferul în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, de la conducătorul ştiinţific prof.univ.dr. Adela Socol, la dl prof.univ.dr. Nicolae Todea.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă cererea nr. 12170/07.07.2021 privind retragerea de la studiile universitare de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă referatul CSUD privind alocarea unui loc subvenţionat, vacantat ca urmare a cererii de retragere nr. 12170/07.07.2021, dlui drd. Marinel Chiriţescu, din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă cererea nr. 11620/30.06.2021 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat  în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate.