Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.01.2017

 

 

        HOTĂRÂREA NR. 1.1. Aprobarea Raportului asupra Planului operaţional pe anul 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.2. Aprobarea Planului operaţional pentru anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.3. Aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a şcolilor doctorale, actualizate:
          Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Şcolii Doctorale de Contabilitate
          Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Şcolii Doctorale de Istorie
          Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Şcolii Doctorale de Filologie
          Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Şcolii Doctorale de Teologie
        HOTĂRÂREA NR. 1.4. Aprobarea Procedurii PO 25.001 privind circuitul documentelor din cadrul Secretariatului General al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 1.5. Aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.6. Aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016, desfăşurată la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 1.7. Aprobarea Raportului anual privind auditul intern de calitate în cadrul Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru anul 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.8. Aprobarea Planului anual privind auditul intern de calitate pe anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.9. Aprobarea Raportului cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de etică şi deontologie universitară în anul 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.10. Aprobarea Raportului de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.11. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2016.
          Aprobarea Contului de execuţie patrimonial la data de 31.12.2016.
          Aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2016.
          Aprobarea măsurilor cuprinse în Raportul Comisiei de buget finanţe şi de monitorizare a activităţilor administrative privind veniturile încasate şi cheltuielile efectuate în cadrul facultăţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 1.12. Aprobarea rapoartelor asupra activităţii centrelor administrativ-funcţionale în anul 2016:
          - Raportul de activitate a Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic pe anul 2016
          - Raportul de activitate a Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2016
          - Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională pe anul 2016
          - Raport asupra activităţii Centrului de Imagine şi Marketing în anul 2016
          - Raportul de activitate a Centrului de Relaţii Internaţionale în anul 2016
          - Raportul de activitate a Centrului pentru Învăţământul la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă pe anul 2016
        HOTĂRÂREA NR. 1.13. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.14. Aprobarea Raportului privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare pentru anul 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.15. Acordarea, în anul 2017, a creşterilor salariale diferenţiate plătite exclusiv din veniturile proprii ale universităţii următorilor angajaţi:
          - Cadre didactice care îndeplinesc funcţii suplimentare/de conducere neremunerate, pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, conform Tabelului 1.
          - Cadre didactice auxiliare cu funcţii de conducere care nu se regăsesc în anexa la Legea 250/2016, pentru perioada 01.01.2017 - 30.11.2017, conform Tabelului 2.
          - Personal didactic auxiliar şi nedidactic care îndeplineşte atribuţii suplimentare faţă de cele din fişa postului, pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, conform Tabelului 3
          - Personal nedidactic care desfăşoară activităţi administrative de susţinere a învăţământului la distanţă, pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, conform Tabelului 4.
        HOTĂRÂREA NR. 1.16. Aprobarea înfiinţării programului de studii universitare de licenţă cu dublă specializare: Istorie - Arheologie, din domeniul Istorie, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie,  Facultatea de Istorie şi Filologie, începând cu anul universitar 2016-2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.17. Aprobarea alocării sumei de 30.000 lei, din bugetul aferent anului 2017, pentru susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice, defalcată pe departamente conform desfăşurătorului anexat.
        HOTĂRÂREA NR. 1.18. Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de examinare pentru studenţii din anii terminali (III sau IV după caz). Sesiunea va avea loc în perioada 06 - 12 martie 2017. Studenţii din anii terminali pot solicita examinarea pentru disciplinele nepromovate din anii universitari anteriori (I, II sau III, după caz). Facultăţile vor stabili perioada de înscriere şi calendarul de desfăşurare a examenelor, informaţiile fiind afişate la avizierele facultăţilor şi publicate pe site-urile proprii.  Taxa de examen este egală cu  1/2 din valoarea creditelor aferente fiecărei discipline.