Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.02.2017

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2.1. Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 31.01.2017.
HOTĂRÂREA NR. 2.2. Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2016.
HOTĂRÂREA NR. 2.3. Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017.
HOTĂRÂREA NR. 2.4. Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2.5. Se aprobă Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul proiectelor în anul 2016.
HOTĂRÂREA NR. 2.6. Se aprobă rapoartele de activitate a comisiilor de specialitate ale Senatului, în anul 2016, respectiv:
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii şi promovare instituţională;
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social;
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale;
          - Raportul de activitate a Comisiei pentru de buget - finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative;
          - Raportul de activitate a Comisiei juridice
HOTĂRÂREA NR. 2.7. Se aprobă Raportul de activitate a Bibliotecii Universitare pe anul 2016.
HOTĂRÂREA NR. 2.8. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului IT.
HOTĂRÂREA NR. 2.9. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de cercetare „GEOMATICA".
HOTĂRÂREA NR. 2.10. Se aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui prof. univ. dr. Paul Şchiopu, de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, la propunerea Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 2.11. Se aprobă Procedura operaţională PO 12. 003 privind gestionare, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2.12. Se aprobă rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice desfăşurate în sem. I al anului universitar 2016-2017 şi rezultatele acestora.
HOTĂRÂREA NR. 2.13. Se aprobă cererea d-nei Lazăr Lia Doina pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.03.2017 - 31.05.2017.
HOTĂRÂREA NR. 2.14. Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale privind organizarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii specializării  Educaţie fizică şi sportivă (AP), din domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, promoţia 2017, în cadrul Universităţii din Piteşti.
HOTĂRÂREA NR. 2.15. Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale privind organizarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii specializării  Terapie ocupaţională (AP), din domeniul de licenţă Psihologie, promoţia 2017, în cadrul Universităţii din Piteşti.
HOTĂRÂREA NR. 2.16. Se aprobă propunerea Facultăţii de Istorie şi Filologie privind organizarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii specializării  Traducere şi interpretare (AP), din domeniul de licenţă Limbi moderne aplicate, promoţia 2017, în cadrul Universităţii din Craiova.
HOTĂRÂREA NR. 2.17. Se aprobă propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă privind organizarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii specializării  Muzică bisericească (AP), din domeniul de licenţă Muzică, promoţia 2017, în cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu" din Iaşi.
HOTĂRÂREA NR. 2.18. Se aprobă propunerile următoarelor departamente privind ocuparea, în regim de plata cu ora, a posturilor vacante din statele de funcţii, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.
HOTĂRÂREA NR. 2.19. Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Ioana Todor privind reducerea taxei aferentă programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile la, la valoarea de 1000 RON, pentru cursanţii cetăţeni români, cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
HOTĂRÂREA NR. 2.20. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
          Întreruperea studiilor doctorale
           drd. Rogojan Iulia (2 ani) - domeniul Istorie 
           drd. Şlevaş Teofil (1 an) - domeniul Teologie
           Reluarea studiilor doctorale 
           drd Focşan Eleonora - domeniul Contabilitate (cu plata bursei pentru lunile restante)
HOTĂRÂREA NR. 2.21. Se aprobă referatul d-lui lect. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu privind returnarea taxei achitate de studentul Amireh Osama Nedal (Palestina), în valoare de 990 euro, student aflat la studii în Anul pregătitor de învăţare a limbii române, având în vedere schimbarea statutului financiar al acestuia în student bursier al statului român, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.
HOTĂRÂREA NR. 2.22. Se aprobă cererea d-lui lect. univ. dr. Sorin Ciprian Teiuşan privind publicarea, în Seria Didactica a cursurilor: Contabilitate asistată de calculator, Fiscalitate, Control de gestiune şi Contabilitate managerială.
HOTĂRÂREA NR. 2.23.

Se aprobă solicitarea Universităţii ALMA MATER din Sibiu pentru organizarea şi susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, de către absolvenţii promoţiei 2017, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, în cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Organizarea examenului de licenţă se va face conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă/masterat în cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii.