Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.03.2017

HOTĂRÂREA NR. 3.1. Se aprobă Raportul anual al rectorului asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul 2016.
HOTĂRÂREA NR. 3.2. Se aprobă rapoartele privind îndeplinirea scorurilor de performanţă ştiinţifică, în anul 2016, întocmite la nivelul Facultăţii de Istorie şi Filologie, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi Facultăţii de Teologie Ortodoxă
HOTĂRÂREA NR. 3.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (ROF), modificat şi actualizat.
          Se aprobă anexele la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (ROF), respectiv:
                 - Organigrama funcţiilor de conducere din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Anexa 1);
                 - Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Anexa 2)
                 - Organigrama Direcţiei general administrative a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Anexa 3)
HOTĂRÂREA NR. 3.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 3.5. Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţii înscrişi la studii universitare de licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă. Regulamentul se aplică începând cu semestrul II, 2016-2017.
HOTĂRÂREA NR. 3.6. Se aprobă alocarea şi distribuirea fondului de burse aferent semestrului II, anul universitar 2016-2017, după cum urmează:

Fond de burse total - 389.000 lei/lună, din care:

Fondul pentru bursele de ajutor social, alocat la nivelul universităţii este de 116.700 lei (30%).

Având în vedere dosarele depuse în sem II pentru acordarea burselor de ajutor social şi fondul necesar pentru acordarea a cestora, rezultă o diferenţă  74.000 lei faţă de fondul alocat. Se aprobă redistribuirea diferenţei faţă de fondul alocat pentru bursele de ajutor social de 116.700 lei, respectiv suma de 74.000 lei către fondul de burse de performanţă şi de merit, astfel încât acesta însumează 347.000 lei/lună.

Se aprobă distribuirea fondului de burse pentru bursele de performanţă şi bursele de merit pe facultăţi după cum urmează:
         

      Facultatea de Istorie şi Filologie - 10.05%                         34.874 lei/lună

      Facultatea de Ştiinţe Economice - 22,67%                        78.665 lei/lună

      Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - 21,16%        73.425 lei/lună

      Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 33,90%                117.633 lei/lună

      Facultatea de Teologie Ortodoxă - 12,22%                        42.403 lei/lună

Total: 347.000 lei/lună
          Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestrul II, 2016-2017: 
                Bursa de performanţă            1000 lei
                Bursa de merit                          800 lei 
                Bursa de ajutor social             600 lei 
HOTĂRÂREA NR. 3.7. Se aprobă completarea şi actualizarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru performanţă ştiinţifică (acordate din veniturile proprii), prin stabilirea cuantumului acestora la valoarea de 1000 lei.
        HOTĂRÂREA NR. 3.8. Se aprobă Regulamentul privind sistemul de tutorat la învăţământul cu frecvenţă, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 3.9. Se aprobă Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.10.
Se aprobă:
                 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Istorie
                 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Filologie
                 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Teologie
                 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, în domeniul Contabilitate
        HOTĂRÂREA NR. 3.11. Se aprobă Procedura operaţională PO 07. 008 privind aprovizionarea şi eliberarea alimentelor pentru consum din magazie.
        HOTĂRÂREA NR. 3.12.
Se aprobă completarea Procedurii operaţionale PO 19. 009 privind normarea activităţilor didactice la învăţământul la distanţă. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.13. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Adam Domin pentru afilierea la Şcoala Doctorală de Teologie din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 3.14. Se aprobă cererea d-nei Drella Ildiko pentru acordarea unui număr de 120 de zile lucrătoare, de concediu fără plată.  
        HOTĂRÂREA NR. 3.15. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru întreruperea studiilor doctorale:
       - drd. Bobînă Bogdan, anul III  Istorie - 1 an
       - drd. Bota Florin, anul II Contabilitate - 1 an 
        HOTĂRÂREA NR. 3.16. Se aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. RAVI AGARWAL, de la Texas A&M University - Kingville, SUA, la propunerea Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.17.

Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind transformarea unor posturi din cadrul structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic:

- poziţia 155 - Bibliotecar I (SSD)se transformă în Bibliotecar debutant (S) în cadrul Bibliotecii;

- poziţia 48 - Muncitor calificat II - electrician se transformă în Muncitor calificat II - instalator, în cadrul Serviciului Social. 

        HOTĂRÂREA NR. 3.18. Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Călina Buţiu privind depunerea  la ARACIS a dosarului pentru evaluarea externă a programului de licenţă Terapie ocupaţională, din domeniul Psihologie, în vederea acreditării şi plata taxei aferente.