Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 6.1

Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2017/2018.

        HOTĂRÂREA NR. 6.2 Se aprobă Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2017/2018.
        HOTĂRÂREA NR. 6.3 Se aprobă Calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2017/2018, propus de fiecare facultate.
          Facultatea de Istorie şi Filologie
          Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
          Facultatea de Ştiinţe Economice
          Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
          Facultatea de Teologie Ortodoxă
        HOTĂRÂREA NR. 6.4 Se aprobă modelele Contractelor de studii universitare de licenţă, an pregătitor de învăţare a limbii române, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2017-2018, pentru studenţii români, străini sau români de pretutindeni.
        HOTĂRÂREA NR. 6.5 Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2016/2017, avizat în CEAC.
        HOTĂRÂREA NR. 6.6 Se aprobă revizuirea Regulamentului privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică.
        HOTĂRÂREA NR. 6.7 Se aprobă Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2017/2018.
        HOTĂRÂREA NR. 6.8 Se aprobă Regulamentul SERIEI DIDACTICA.
        HOTĂRÂREA NR. 6.9 Se aprobă Regulamentul privind cazarea studenţilor, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti.
        HOTĂRÂREA NR. 6.10 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 6.11 Se aprobă înfiinţarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS) şi numirea Consiliului Executiv al SAS, cu următoarea componenţă:
       

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

Oltean Rareş - student

Leba Claudia - student

Nistor Dorin - primar Municipiu Sebeş

Istrate Ioan - administrator SC Alpin Invest SRL

Sava Dorin - Director executiv al Fundaţiei Comunitare Alba

Puşcău Dan - General manager SC Florida SRL

        Consiliul executiv al SAS va alege un preşedinte, dintre cadrele didactice numite în consiliu şi va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii.
        HOTĂRÂREA NR. 6.12 Se aprobă modificarea şi completarea Cererilor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, respectiv master, anexe la Regulamentele de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv master, în anul universitar 2017-2018.
        HOTĂRÂREA NR. 6.13 Se aprobă modificarea structurii personalului didactic auxiliar din cadrul Secretariatului General prin transformarea postului de Secretar debutant (SSD),  în post de Secretar gr. III (SSD).
        HOTĂRÂREA NR. 6.14 Se aprobă modificarea Hotărârii Senatului nr. 6.11 din 08.06.2017 privind stabilirea tarifelor de cazare aplicate angajaţilor Universităţii „Ovidiu" din Constanţa, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii, având ca obiect oferirea de servicii de cazare angajaţilor în regim de reciprocitate., după cum urmează:
        25 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră dublă
20 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră triplă
15 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră cu 4 locuri
40 lei/cameră dublă/noapte, în regim single
        HOTĂRÂREA NR. 6.15 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 4.8 din 27.04.2017 privind componenţa comisiei de interviu pentru admiterea pe locuri bugetate la programul de masterat Bănci, asigurări şi pieţe financiare, după cum urmează:
        Preşedinte: Prof. univ. dr. Adela Socol 
        Membri:  Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
          Prof. univ. dr. Vasile Burja 
        Membru supleant: 
Lect. univ. dr. Dan Topor 
        Secretar: 
Lect. univ. dr. Ionela Cioca 
        HOTĂRÂREA NR. 6.16 Se aprobă cererea dlui Barb Florin Cristian, absolvent al Universităţii din Petroşani, pentru susţinerea examenului de licenţă în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, specializarea Informatică.
        HOTĂRÂREA NR. 6.17 Se aprobă tariful de 50 lei / luna / pers. pentru cazarea în căminele studenţeşti, pe perioada verii, a 12 studenţi cetăţeni străini înmatriculaţi în anul pregătitor în anul universitar 2016 - 2017, la propunerea dlui lect. univ. dr. Petru Ionescu.
        HOTĂRÂREA NR. 6.18
Se aprobă acordarea unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentei Paul (Lupei) Daniela Mihaela, anul II Asistenţă socială, în cuantum de 1200 lei. 
        HOTĂRÂREA NR. 6.19 Se aprobă desfăşurarea examenului de disertaţie pentru absolvenţii programului de masterat Studii muzeale şi turism cultural, cu aceeaşi comisie aprobată pentru programul de studiu Cercetare, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, sesiunea iulie 2017, conform anexei la  Hotărârea Senatului nr. 4.9 din 27.04.2017.
        HOTĂRÂREA NR. 6.20 Se aprobă cererea doamnei Mărginean Mădălina, doctorand  în domeniul Istorie, privind întreruperea studiilor universitare de doctorat, în regim fără taxă, pe perioada cuprinsă între 01.06.2017 şi sfârşitul semestrului I al anului universitar 2017-2018, din motive medicale. 
        HOTĂRÂREA NR. 6.21 Se aprobă cererea drei Stanciu Laura Iulia, absolventă a Universităţii Transilvania din Braşov, pentru susţinerea examenului de licenţă în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 
        HOTĂRÂREA NR. 6.22   Se aprobă modificarea Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2016/2017, după cum urmează: 
        Art. 42 se modifică şi va avea următorul conţinut:
        În ultimul an de studii, sesiunea de restanţe şi măriri de notă (aferentă semestrului I şi semestrului al II-lea din anul final de studiu) se organizează întotdeauna înaintea începerii examenului de licenţă. În această sesiune se pot susţine examene la disciplinele nepromovate în oricare dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. Refacerile de disciplină din anii de studiu anteriori anului final pot fi susţinute de către studenţi în sesiunea de restanţe a anului final, mai sus precizată, indiferent de semestrul de studiu în care este prevăzută disciplina. Studenţii care nu reuşesc să promoveze toate examenele prevăzute în  anul final de studiu, cât şi examenele restante din anii de studiu precedenţi şi nu depun cerere de prelungire de şcolarizare până la data de 22 septembrie 2017, vor fi exmatriculaţi. Studenţii exmatriculaţi se pot reînmatricula după completarea cererii de prelungire de şcolarizare şi achitarea taxei de reînmatriculare cel târziu până la data de 1 noiembrie. Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile în anul universitar următor/i. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al promoţiei cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoţie."
        HOTĂRÂREA NR. 6.23 Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanţe pentru studenţii  care nu au acumulat numărul necesar de credite pentru finalizarea studiilor, pe durata normală a studiilor. La această sesiune se pot înscrie studenţii aflaţi în anii terminali în anul universitar 2016-2017 sau  studenţii care nu au finalizat studiile în anii universitari anteriori. Sesiunea se organizează în perioada 04 - 14 septembrie 2017. Pentru înscriere la examene, studenţii vor depune o cererea la secretariatele facultăţilor care vor afişa/publica perioadele de depunere a cererilor şi desfăşurare a examenelor. Numărul de examene la care se pot înscrie studenţii nu este limitat. Taxa de susţinere a unui examen este egală cu ½ din valoarea creditelor aferentei disciplinei pentru care se solicită examinarea.