Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 21.07.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 7.1

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, cu următoarele rezultate:

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Asistent universitar, poziţia 6. Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică şi juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenţei.

Câştigătorul concursului: GHEBERTA IOANA NICOLETA

Asistent universitar, poziţia 7. Disciplinele: Drept civil - Drepturi reale; Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor; Drept procesual civil - parte generală; Drept procesual civil - parte specială; Dreptul muncii şi securităţii sociale II.

Câştigătorul concursului: PLEŞA IOANA ANDRA

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing,

Asistent universitar, poziţia 7, (perioadă determinată de 2 ani, începând cu sem I - 2017-2018) Disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calităţii; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergenţă structurală; Strategii şi politici de dezvoltare economică; Instrumente de finanţare europeană; Managementul operaţiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management; Strategii şi politici de dezvoltare.

Câştigătorul concursului: NICHITA RAMONA ANCA
HOTĂRÂREA NR. 7.2 Se aprobă revizuirea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
HOTĂRÂREA NR. 7.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS-UAB.
HOTĂRÂREA NR. 7.4 Se aprobă revizuirea Regulamentului privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la Programul ERASMUS +/ KA1 şi mecanismul financiar al spaţiului economic european (SEE).
HOTĂRÂREA NR. 7.5 Se aprobă modificarea Procedurii operaţionale PO 22.002 privind susţinerea rapoartelor anuale de cercetare în cadrul IOSUD-UAB.
HOTĂRÂREA NR. 7.6
Se aprobă Planurile de învăţământ aferente Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB pentru anul universitar 2017/2018.
  Şcoala Doctorală de Teologie
  Şcoala Doctorală de Filologie
  Şcoala Doctorală de Istorie 
  Şcoala Doctorală de Contabilitate 
HOTĂRÂREA NR. 7.7 Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Jan Nicolae pentru afilierea la Şcoala Doctorală de Teologie, din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat, domeniul Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 7.8 Se aprobă referatul IOSUD privind aprobarea cererile pentru prelungirea activităţii, în perioada 01.10.2017- 30.09.2018, a următoarelor cadre didactice, în calitate de profesori asociaţi -  conducători de doctorat şi membrii în comisiile de îndrumare şi coordonare:
  A. Conducătorii de doctorat pensionaţi 
  Domeniul Filologie:
-prof. univ. dr. Mircea Braga
-prof. univ. dr. Ion Buzaşi
- prof. univ. dr. Mircea Popa
- prof. univ. dr. Tupan Maria Ana
Domeniul Istorie:
- prof. univ. dr. Eva Mârza
- prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay
Domeniul Contabilitate:
- prof. univ. dr. Sorin Briciu
- prof. univ. dr. Nicolae Todea. 
          B. Conducătorii de doctorat asociaţi cu norma de bază la alte universităţi/institute de cercetare
Domeniul Contabilitate:
-prof. univ. dr. Tatiana Dănescu,
Domeniul Istorie
- C. S. I. dr. Remus Câmpeanu
Domeniul Teologie:
- prof. univ. dr. Daniel Munteanu
- prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu
HOTĂRÂREA NR. 7.9 Se aprobă documentaţia pentru evaluare periodică externă a programului de studii universitare Limba română ca limbă străină - an pregătitor, forma de învăţământ cu frecvenţă şi înaintarea dosarului către ARACIS în vederea acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 7.10 Se aprobă numirea studentei Cordon Andreea Anamaria în Biroul Permanent al Senatului, în calitate de reprezentant al studenţilor din Senat, ca urmare a încheierii mandatului studentului Lodroman Iulian.
HOTĂRÂREA NR. 7.11
Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Dorin Wainberg privind desfăşurarea de activităţi didactice în anul universitar 2017-2018, în cadrul Departamentului de Matematică a State University of New York, College at Brokport, în calitate de Visiting Professor,  în condiţiile prevăzute de  HG 518/1995, actualizată prin HG 582/2015, art. 5 alin (1), lit. B, pct. b., respectiv, cu acordarea unei indemnizaţii de 25% din salariul de bază pentru cheltuielile legate de întreţinerea locuinţei.
HOTĂRÂREA NR. 7.12
Se aprobă cererea dnei asist. univ. dr. Wainberg-Drăghiciu Iuliana, angajată în cadrul Departamentului de Filologie a Facultăţii de Istorie şi Filologie, pentru acordarea unui concediu fără plată, în perioada 01.09.2017 - 15.07.2018. 
HOTĂRÂREA NR. 7.13 Se aprobă cererile pentru întreruperea studiilor universitare de doctorat, a următorilor doctoranzi:
  drd. Cetean Daniela Valeria (anul I Istorie) pentru perioada 01.07.2017 - 30.09.2018 
  drd. Vitan Daniela (anul III Contabilitate)pentru perioada 01.07.2017 - 30.10.2017 
HOTĂRÂREA NR. 7.14
Se aprobă exmatricularea dnei Cucoară (Malcoci) Crina de la studiile universitare de doctorat, domeniul Filologie, la propunerea dnei conducător de doctorat, prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, propunere avizată în CSUD din data de 14.07.2017.
HOTĂRÂREA NR. 7.15
Se aprobă organizarea de alegeri parţiale la nivelul studenţilor pentru ocuparea locurilor vacantate în Consiliile facultăţilor şi în Senat, ca urmare a încheierii mandatelor studenţilor absolvenţi. Alegerile se vor organiza în data de 11 octombrie 2017, între orele 09.00 - 16.00.
        HOTĂRÂREA NR. 7.16 Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018, conform Anexei, pentru:
          - Programul de pregătire psihopedagogică nivel I şi nivel II, pentru studenţii români, cetăţeni de etnie română din Rep. Moldova, Balcani şi Diasporă, precum şi cetăţeni din state ale UE/SEE, aflaţi la studii universitare de licenţă/masterat în regim cu taxă;
           - Cursuri postuniversitare de pregătire psihopedagogică nivel I şi nivel II, pentru absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă/master români, cetăţeni de etnie română din Rep. Moldova, Balcani şi Diasporă, precum şi cetăţeni din state ale UE/SEE; 
          - Programul de pregătire psihopedagogică nivel I şi nivel II, pentru studenţii străini din state terţe UE/SEE, aflaţi la studii pe cont propriu valutar;
          - Cursuri postuniversitare de pregătire psihopedagogică nivel I şi nivel II, pentru absolvenţi de studii universitare de licenţă/master, din state terţe UE/SEE.