Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.09.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 9.1

Se aprobă numărul formaţiilor de studii care vor funcţiona în anul universitar 2017/2018, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învăţământ şi ani de studiu. 

        HOTĂRÂREA NR. 9.2 Se aprobă Statele de funcţii ale departamentelor pentru anul universitar 2017 - 2018.
        HOTĂRÂREA NR. 9.3 Se aprobă taxele de şcolarizare aplicabile în anul universitar 2017-2018 pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat,  pentru toţi anii de studii, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
          Se aprobă taxele administrative aplicabile studenţilor/absolvenţilor în anul universitar 2017-2018, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
          Se aprobă tarifele de cazare în căminele studenţeşti pe anul 2017-2018, inclusiv documentaţia justificativă a cuantumului propus, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
          Se aprobă tarifele de închiriere a spaţiilor deţinute de universitate aplicabile în anul universitar 2017-2018, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 
          Se aprobă tarifele pentru serviciile din cadrul Biroului Tipografie şi din cadrul Bibliotecii universitare aplicabile în anul universitar 2017-2018, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.4
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului ERASMUS +  şi Acorduri internaţionale din cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.5 
Se aprobă modificarea Procedurii operaţionale PO 19.009 privind normarea  activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.6  
Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.7 
Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Scheau Ioan pentru susţinerea unui curs, în semestrul I al anului universitar 2017/2018, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova.
        HOTĂRÂREA NR. 9.8  Se aprobă modelul Contractului de studii pentru cursul postuniversitar Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.9 

Se aprobă cererile următorilor studenţi doctoranzi privind prelungirea studiilor doctorale:

a) Domeniul Contabilitate

1. Decebal (Păduraru - Decebal) Luminiţa Meda - 6 luni

2. Fulop Arpad Zoltan - 6 luni

3. Iosza (Nistor) Erika Lavinia - 6 luni

4. Pătruţa Mircea Ioan - 1 an

b) Domeniul Teologie

1. Teompa Alexandru - 6 luni

c) Domeniul Istorie

1. Marian (Binţinţan) Alina - 6 luni

d) Domeniul Filologie

1. Bâldea Elena - 6 luni

2. Iancu (Micu-Oţelea) Aritina Raluca - 6 luni 
         

Se aprobă cererile următorilor studenţi doctoranzi privind întreruperea studiilor doctorale:

a) Domeniul Teologie

1. Botoi Oliviu Petru - 1 an

b) Domeniul Istorie

1. Costelaş Dumitru Raul - 1 an 
         

Se aprobă cererile următorilor studenţi doctoranzi privind retragerea de la studiile universitare de doctorat:

1. Şandru Florina Laura - Şcoala Doctorală de Contabilitate

2. Leahu Maria Mirela - Şcoala Doctorală de Filologie

3. Slevaş Teofil Grigore - Şcoala Doctorală de Teologie 
          Se aprobă cererea dnei. Morar Anamaria, doctorand în domeniul Contabilitate, de reluare a studiilor doctorale
        HOTĂRÂREA NR. 9.10  

Se aprobă propunerea CSUD pentru organizarea unei noi sesiuni de admitere la studiile universitare de doctorat pe locurile rămase neocupate în prima sesiune. Calendarul desfăşurării sesiunii de admitere:

- 18-19 septembrie - înscrierea candidaţilor

- 19 septembrie - afişarea listei candidaţilor

- 20 septembrie - examen de competenţă lingvistică

- 21 septembrie - interviu de specialitate/ examen dogmatică (pentru domeniul Teologie)

- 21-22 septembrie - afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor de către cei admişi

Admiterea se organizează pentru următoarele locuri

- Şcoala Doctorală de Contabilitate - 1 loc cu taxă

- Şcoala Doctorală de Filologie - 1 loc cu taxă

- Şcoala Doctorală de Istorie - 6 locuri cu taxă

- Şcoala Doctorală de Teologie - 1 loc cu taxă, 1 loc pentru românii din diaspora (fără bursă) 
        HOTĂRÂREA NR. 9.11   
Se aprobă modificarea structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin transformarea postului de Administrator financiar gr. I (S), poz. 66, din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, în post de Administrator financiar, gr. II (S). 
        HOTĂRÂREA NR. 9.12
Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Ciprian Cucu privind acordarea unui concediu fără plată în perioada octombrie 2017 - iulie 2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.13 

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ privind tipărirea în Seria Didactica a volumelor:

- RLS prin exerciţii şi activităţi comunicative, autori Adina Curta, Lucian Bâgiu, Iuliana Wainberg, Valeria Pioraş;

- RLS prin documente autentice, autor Adina Curta;

- RLS - Limbaje specializate. Exerciţii, autori Gabriela Chiciudean, Valeria Pioraş, Coralia Telea, Aura Cibian. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.14 Senatul ia act de cererea dnei. conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela de retragere din calitatea de Preşedinte al Comisiei de cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse.