Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.12.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 12.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 12.2 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de masterat în anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 12.3 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat - 2018. 
HOTĂRÂREA NR. 12.4

Se aprobă Strategia privind echitatea socială în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe perioada 2018-2020.

Se aprobă Planul de măsuri privind echitatea socială în anul 2018. 
HOTĂRÂREA NR. 12.5

Se aprobă următoarele proceduri de sistem:

- PS-01 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PO_CMCSI_01)

       Anexa 1 - Format Regulament

       Anexa 1 - Format Regulament (format editabil)

       Anexa 2 - Macheta procedură operaţională

       Anexa 2 - Macheta procedură operaţională (format editabil)

       Anexa 3 - Precizări privind elaborarea unei proceduri operaţionale

- PS-02 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_02)

- PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_03)

- PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_04)  

Se aprobă retragerea (abrogarea) următoarelor proceduri de sistem.:

- PS-01  Controlul documentelor

- PS-02  Controlul  înregistrărilor

- PS-03  Auditul intern

- PS-04  Controlul produsului neconform

- PS-05  Acţiuni corective

- PS-06  Acţiuni preventive 
HOTĂRÂREA NR. 12.6
Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii (revizuire).
HOTĂRÂREA NR. 12.7
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului. 
HOTĂRÂREA NR. 12.8
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în carieră. 
HOTĂRÂREA NR. 12.9
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii (BRMEAP) din cadrul CICOC. 
HOTĂRÂREA NR. 12.10
Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, respectiv la art. 56, pct. 7 şi 8 - Atribuţiile duhovnicului. 
HOTĂRÂREA NR. 12.11 
Se aprobă Metodologia de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare. 
HOTĂRÂREA NR. 12.12
Se aprobă  Metodologia  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic. 
HOTĂRÂREA NR. 12.13

Se aprobă transferul de la Serviciul Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare la Serviciul Social a 3 posturi, cu  modificarea locului de muncă a persoanelor care le ocupă.

Se aprobă transferul de la Serviciul Social la Serviciul Tehnic şi de Investiţii a 4 posturi, cu  modificarea locului de muncă a persoanelor care le ocupă.

Se aprobă Structura personalului nedidactic, didactic auxiliar şi de cercetare valabilă începând cu data de 01.01.2018. 
HOTĂRÂREA NR. 12.14
Se aprobă Raportul independent al studenţilor cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi asigurarea calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
HOTĂRÂREA NR. 12.15
Se aprobă iniţierea programului de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu denumirea: Tehnologii şi soluţii informatice în contextul dezvoltării oraşelor inteligente (ICT for Smart Cities), cu o durată de 2 semestre, 60 ECTS, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. Se desemnează dna conf. univ. dr. Corina Rotar în calitatea de Director de studii al programului  postuniversitar. 
HOTĂRÂREA NR. 12.16
Se aprobă cererea domnului Savin Sebastian, absolvent al specializării Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.17

Se aprobă cererile de prelungire a studiilor doctorale a următorilor doctoranzi:

     Jeler (Popa) Ioana - domeniul Contabilitate, pe o durată de 6 luni

     Gherghel Mihai - domeniul Istorie, pe o durată de 1 an. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.18 Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Şimon privind lista cadrelor didactice care vor desfăşura activităţile didactice, aferente posturilor vacantate prin pensionarea dlui conf. univ. dr. Grigore Constantin, în regim de plata cu ora. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.19 Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind cadrele didactice care vor desfăşura activităţile didactice, aferente postului vacantat prin pensionarea dlui prof. univ. Simion Todoran, în regim de plata cu ora. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.20 Se aprobă propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă privind susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii specializării Muzică religioasă, din  domeniul de licenţă Muzică, în cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu" din Iaşi. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.21 Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale privind susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii  specializării Kinetoterapie şi motricitate specială, din  domeniul de licenţă Kinetoterapie,  în cadrul Universităţii din Piteşti. 
        HOTĂRÂREA NR. 12.22 Se aprobă întocmirea dosarului de evaluare periodică de către ARACIS a programului de studii universitare de licenţă, specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă, (240 ECTS), în vederea menţinerii acreditării.