Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.01.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 1.1 Se aprobă Regulamentul Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.2 Se aprobă Raportul asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.3 Se aprobă Planul operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2018.
        HOTĂRÂREA NR. 1.4 Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la data de 31 decembrie 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.5 Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 - Ediţia 1/2018.
        HOTĂRÂREA NR. 1.6 Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017 desfăşurată la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 1.7 Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2018.
        HOTĂRÂREA NR. 1.8 Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.9 Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018.
        HOTĂRÂREA NR. 1.10 Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de etică şi deontologie universitară în anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.11

Se aprobă rapoartele de activitate ale centrelor funcţional - administrative pe anul 2017:

- Raportul de activitate al CENTRULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC (CCŞTT)

- Raportul de activitate al CENTRULUI DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC UAB)

- Raportul de activitate al CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING (CIM)

- Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR (CMP)

- Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ (CMCSI)

- Raportul de activitate al CENTRULUI PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE (CRI)

- Raportul anual de activitate al CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ (CIDFRFC)

        HOTĂRÂREA NR. 1.12 Se aprobă Raportul anual de activitate a Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.13 Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pe anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.14 Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.15 Se aprobă Raportul studiului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, promoţia 2016.
        HOTĂRÂREA NR. 1.16

Se aprobă:

- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

- Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial pe anul 2017

        HOTĂRÂREA NR. 1.17 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia previzionat pe anul 2018.
        HOTĂRÂREA NR. 1.18 Se aprobă Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită în anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.19
Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.20 Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr.  Raluca Oana Ivan, titular al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru afiliere la Şcoala Doctorală de Contabilitate, din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Contabilitate.
        HOTĂRÂREA NR. 1.21 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr.  Felix Narcis Nicolau, titular al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, pentru afiliere la Şcoala Doctorală de Filologie, din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Filologie. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.22
Se aprobă tabelul centralizator al procedurilor propuse spre abrogare şi al procedurilor propuse spre revizuire. Termenul de revizuire a procedurilor operaţionale şi transpunerea acestora în  macheta operaţională în vigoare, prevăzută în anexa la procedura de sistem PS.01, este de 20.06.2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.23
Se aprobă Raportul asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu privire la practicile şi procedurile aplicate în cadrul activităţilor de evaluare a calităţii corpului profesoral şi a mediului de învăţare. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.24

Se aprobă propunerile listele nominale cu cadrele didactice care vor desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 în cadrul următoarelor departamente:

- Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

- Departamentul de Filologie

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

        HOTĂRÂREA NR. 1.25
Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr.  Mihai Himcinschi privind lista cadrelor didactice propuse pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în calitate de asociaţi, în cadrul programului de studii universitare de licenţă din domeniul Arte vizuale, specializarea Artă sacră, program aflat în procedură de autorizare provizorie. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.26 Se aprobă cererea dlui Bobîna Bogdan pentru reluarea studiilor doctorale, domeniul Istorie, în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie, începând cu data de 16.02.2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.27
Se aprobă cererea de retragere de la studiile universitare de doctorat a dnei. drd. Nicula (Cetean) Daniela - Domeniul Istorie. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.28

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr.  Mihai Gligor privind ocuparea locurilor subvenţionate vacantate în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie, începând cu 01.01.2018, respectiv:

- un loc fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă de către drd. Balteş Gabriel

- un loc fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă de către drd. Brădăţan (Oatu) Andreea Roxana

        HOTĂRÂREA NR. 1.29
Se aprobă demararea procedurilor de acreditare a domeniului de master Inginerie geodezică, programul de studii universitare de master Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.30
Se aprobă demararea procedurilor de acreditare a domeniului de master, Informatică, programul de studii universitare de master Programare avansată şi baze de date. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.31

Se aprobă înfiinţarea cursului de studii postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă cu titlul Recrutarea şi analiza resursei umane în era digitalizării, cu durata de 2 semestre, 60 ECTS, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Se aprobă numirea  dl conf. univ. dr.  Viorel Lucian Marina în calitatea de Director de studii. 
        HOTĂRÂREA NR. 1.32 Se aprobă taxa de procesare a dosarelor pentru recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, obţinute în instituţii de învăţământ superior din străinătate, în cuantum de 30 lei.
        HOTĂRÂREA NR. 1.33 Se aprobă cererea dnei Ioana Nicoleta Gheberta privind rezervarea postului de asistent universitar, poziţia 6 din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative, ca urmare a numirii în funcţia de judecător în cadrul Judecătoriei Deva.