Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 21.02.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 2.1 Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 08.02.2018.
HOTĂRÂREA NR. 2.2 Se aprobă documentul Circuitul documentelor de Senat şi modul de redactare al acestora, anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2.3 Se aprobă Regulament privind organizarea activităţii didactice pentru studenţii sportivi de performanţă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
HOTĂRÂREA NR. 2.4 Se aprobă Carta auditului intern  exercitat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
HOTĂRÂREA NR. 2.5

Se aprobă Procedura operaţională PO 16. 003 privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice (revizie).

Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei, din Bugetul UAB aferent anului 2018, pentru susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi distribuţia lor pe departamente:

- Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie - 3113,76 lei

- Departamentul de Filologie - 5508,96 lei

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - 2395,20 lei

- Departamentul de Ştiinţe Sociale - 2634,72 lei

- Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport - 2634,72 lei

- Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative - 3832,32 lei

- Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing - 2874,24 lei

- Departamentul de Finanţe Contabilitate - 3113,76 lei

- Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă - 4790,40 lei

HOTĂRÂREA NR. 2.6 Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2017. 
HOTĂRÂREA NR. 2.7 Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018. 
HOTĂRÂREA NR. 2.8 Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii şi promovare instituţională, pentru anul 2017. 
          Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse, pentru anul 2017.
          Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social, pentru anul 2017. 
          Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice, pentru anul 2017. 
          Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, pentru anul 2017. 
          Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei juridice, pentru anul 2017. 
HOTĂRÂREA NR. 2.9 Se aprobă rapoartele comisiilor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfăşurate în semestrul I, 2017-2018 şi validează rezultatele obţinute după cum urmează: 
           
         

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Profesor universitar, poziţia 1B. Domeniul Istorie. Disciplinele: Preistorie; Introducere în arheologie; Arta şi spiritualitatea preistorică; Apariţia civilizaţiilor agricole din vechea Europă; Arheotanatologie.

Câştigătorul concursului: GLIGOR MIHAI
           
         

Departamentul de Filologie

Profesor universitar, poziţia 1B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatură, cultură şi civilizaţie română (1870-1890); Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară şi comparatism; Identitate culturală şi discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.

Câştigătorul concursului: CÂMPAN DIANA MANUELA 
           
         

Conferenţiar universitar, poziţia 2B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Modernismul; Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Postmodernismul; Migraţia conceptelor culturale europene. Identităţi centrale şi periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură şi civilizaţie britanică şi americană; Civilizaţie britanică şi americană.

Câştigătorul concursului: IONESCU PETRU ŞTEFAN 
           
         

Lector universitar, poziţia 3B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatura engleză. Literatura veche şi a Renaşterii; Literatura engleză. Restauraţia, iluminismul şi romantismul; Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Victorianismul şi literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză.

Câştigătorul concursului: MUNTEAN NATALIA GLORIA 
           
         

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul Informatică. Disciplinele: Maşini instruibile şi recunoaşterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică şi simulare.

Câştigătorul concursului: BÎRLUŢIU ADRIANA
           
         

Lector universitar, poziţia 2. Domeniul Matematică. Disciplinele: Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învăţământului primar şi preşcolar; Didactica matematicii în învăţământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.

Câştigătorul concursului: POPA LUCIAN IOAN
           
         

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Metodologia cercetării şi managementul proiectelor de cercetare în ştiinţele educaţiei; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educaţie; Psihologia educaţiei;

Câştigătorul concursului: IGNA CORNEL VICTOR 
           
         

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Disciplinele: Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator.

Câştigătorul concursului: OPRIŞ DORIN CORNELIU 
           
         

Asistent universitar, poziţia 8 (durată determinată). Domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Discipline: Psihologia educaţiei; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării;

Câştigătorul concursului: JIDVEIAN ADELA
           
         

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Educaţie fizică ; Educaţie fizică 1; Educaţie fizică 2; Educaţie fizică 3; Educaţie fizică 4; Metodica predării handbalului în şcoală; Educaţie pentru sănătate; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor.

Câştigătorul concursului: COSTEA LIANA MARIA 
           
         

Lector universitar, poziţia 4. Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Comunicare în Educaţie fizică şi sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot şi hidrokinetoterapie; Didactica specialităţii; Educaţie fizică; Educaţie fizică 4.

Câştigătorul concursului: RUSU RĂZVAN GHEORGHE
           
         

Asistent universitar, poziţia 6 (durată determinată) Domeniul Educaţie fizică şi sport (Kinetoterapie).

Discipline: Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale; Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor

Câştigătorul concursului: NEAMŢU POPESCU ADELA 
           
         

Asistent universitar, poziţia 7 (durată determinată) Domeniul Educaţie fizică şi sport (Kinetoterapie).

Discipline: Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice cu aplicaţii în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare şi evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie.

Câştigătorul concursului: ORDEAN MIRCEA NICOLAE
           
         

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Asistent universitar, poziţia 5 (durată determinată) Domeniul Sociologie. Discipline: Metodologia cercetării în ştiinţele sociale; Voluntariat şi responsabilitate socială; Metodologia cercetării ştiinţifice; Sociologia comunităţilor rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educaţiei; Metode şi tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relaţii interetnice; Scriere academică; Consiliere şi orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizaţiilor; Sociologia organizaţiilor; Politica ocupării forţei de muncă.

Câştigătorul concursului: TOMUŞ ALIN MIHAI
           
         

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Profesor universitar, poziţia 1. Domeniul Teologie. Disciplinele: Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică şi tipic (1); Liturgică şi tipic (2).

Câştigătorul concursului: VANCA DUMITRU ADRIAN
           
         

Lector universitar, poziţia 4. Domeniul Muzică. Disciplinele: Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).

Câştigătorul concursului: SIMIONESCU MARIA MARINA
           
HOTĂRÂREA NR. 2.10

Se aprobă listele cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi în regim de plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, în cadrul Departamentelor:

- Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

- Departamentul de Filologie

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Departamentul de Ştiinţe Sociale

- Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

- Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

- Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă 
HOTĂRÂREA NR. 2.11 Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de masterat cu titlul: Management contabil integrat în entităţile publice şi private prin audit, controlling, analiză şi evaluare, 120 credite ECTS, încadrat în domeniul acreditat Contabilitate, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
HOTĂRÂREA NR. 2.12 Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie privind terminarea programului de studii universitare de masterat Consiliere pastorală, din domeniul de masterat Teologie.