Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.03.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 3.1 Se validează hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 22.03.2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.2
Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2017. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.3 

Se aprobă Rapoartele privind îndeplinirea scorurilor de performanţă ştiinţifică în anul 2017, întocmite conform Metodologiei de evaluare a calităţii corpului profesoral, aprobată în februarie 2015, în cadrul:

a) Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

b) Facultăţii de Teologie Ortodoxă;

c) Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti;

d) Facultăţii de Ştiinţe Economice;

e) Facultăţii de Istorie şi Filologie 
        HOTĂRÂREA NR. 3.4
Se aprobă Regulamentul pentru întocmirea bugetului şi gestionarea fondurilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
        HOTĂRÂREA NR. 3.5
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Financiar-Contabil
        HOTĂRÂREA NR. 3.6 Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, în anul 2017.
        HOTĂRÂREA NR. 3.7 Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative privind veniturile încasate şi cheltuielile efectuate la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în perioada 01.01.2016 - 31.12.2017 cu recomandările propuse. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.8 Se aprobă completarea Planului de formare profesională pe anul 2018 cu activităţile de formare desfăşurate prin Programul Erasmus+.
        HOTĂRÂREA NR. 3.9 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Brezeanu, de la Universitatea „Politehnica" Bucureşti, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.10 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Doamnei Academician Ana Blandiana, Academia Română, la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.11 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Ambasador Nicolae Mareş,  la propunerea Facultăţii de Istorie şi Filologie. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.12 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. Iakub Stelina,  de la Universitatea din Gdansk, Polonia, la propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.13 Se aprobă înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
          Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică.
        HOTĂRÂREA NR. 3.14 Se aprobă Procedura operaţională privind desfăşurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Cod UAB: SEAQ_PO_CAPI_01). 
        HOTĂRÂREA NR. 3.15 Se aprobă modificarea standardelor minimale şi obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice de asistent şi lector, Domeniul Educaţie Fizică şi Sport, prevăzute în Anexa 28 -  Comisia de psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
        HOTĂRÂREA NR. 3.16 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Istorie şi Filologie, revizuit. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.17 Se aprobă terminarea programului de studii universitare de masterat Opera socială în instituţiile ecleziale, din domeniul de masterat Sociologie
        HOTĂRÂREA NR. 3.18 Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Costea Liana Maria, din cadrul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, de a susţine activităţi didactice în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în calitate de asociat. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.19 Se aprobă Raportul de activitate al Directorului CSUD pentru perioada septembrie 2016 - decembrie 2017. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.20 Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Istorie.  
          Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Filologie.
          Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Contabilitate. 
          Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019, în domeniul Teologie. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.21 Se aprobă Procedură operaţională privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB.
        HOTĂRÂREA NR. 3.22

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:

- Morar Anamaria, domeniul Contabilitate, întreruperea studiilor doctorale pentru 4 luni

- Coş Ovidiu Valeriu, domeniul Istorie, întreruperea studiilor doctorale pentru 4 luni

- Mărginean Mădălina, domeniul Istorie, întreruperea studiilor doctorale pentru 1an şi 7 luni

- Paşca Ioana Maria, domeniul Filologie, întreruperea studiilor doctorale pentru 1an

- Ardelean Anca Mădălina, anul I, domeniul Contabilitate, pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat.

- Dumbrăvescu Nicolae, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni

- Munteanu Ilie Alexandru, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni

- Marian (Binţinţan) Alina, domeniul Istorie, prelungirea studiilor doctorale cu 2 luni

- Katinean Alexandru, domeniul Teologie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni

- Teompa Alexandru, domeniul Teologie, prelungirea studiilor doctorale cu 6 luni

- Coş Ovidiu, reluarea studiilor doctorale, domeniul Istorie.

        HOTĂRÂREA NR. 3.23 Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind redistribuirea locului bugetat vacantat în urma retragerii dnei Ardelean Anca Mădălina, anul I domeniul Contabilitate, către dna Laszlo Cristina, începând cu 01.04.2018. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.24 Se aprobă referatul CSUD privind desfăşurarea activităţilor didactice, în regim de „plata cu ora", începând cu semestrul al II-lea, 2017/2018, de către conducătorii de doctorat asociaţi: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau - Şcoala Doctorală de Filologie şi CS I dr. Soficaru Andrei Dorian - Şcoala Doctorală de Istorie. 
        HOTĂRÂREA NR. 3.25

Se aprobă cuantumul burselor studenţeşti acordate pe semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, astfel:

     Bursa de performanţă: 1000 lei

     Bursa de merit: 800 lei

     Bursa de ajutor social: 600 lei                 

     Se aprobă distribuirea fondului de burse după cum urmează:

     Total fond de burse: 511.200 lei/lună

     Total fond de burse pentru bursele de ajutor social (30 %): 153.360 lei/lună

     Total fond de burse alocat pentru bursele de performanţă şi de merit: 357.840 lei/lună, distribuit astfel:

     Facultatea de Istorie şi Filologie:                   32.885,49

     Facultatea de Ştiinţe Economice:                   76.541,98

     Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti:   74.716,99

     Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale:          134.082,65

     Facultatea de Teologie Ortodoxă:                   39.612,89