Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.06.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 6.1 Se aprobă Politica şi strategiile de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 6.2 Se aprobă Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de recunoaştere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi nereglementate şi Anexele 1-3.
HOTĂRÂREA NR. 6.3 Se aprobă revizia Regulamentului de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 şi Anexele 1-3.
HOTĂRÂREA NR. 6.4
Se aprobă revizia Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2018/2019.
HOTĂRÂREA NR. 6.5
Se aprobă revizia Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 şi Anexele 1-5.
HOTĂRÂREA NR. 6.6
Se aprobă revizia Sistemului Instituţional de Management al Calităţii.
HOTĂRÂREA NR. 6.7
Se aprobă revizia Regulamentului privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERAMUS+/KA 1 şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic European SEE.
HOTĂRÂREA NR. 6.8
Se aprobă revizia Regulamentului Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică  şi componenţa nominală a centrului.
HOTĂRÂREA NR. 6.9
Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DAGPSPM) în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC).
HOTĂRÂREA NR. 6.10
Se aprobă revizia Regulamentului de funcţionare a Cantinei studenţeşti.
HOTĂRÂREA NR. 6.11
Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2018, utilizare şi restituire   a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Anexele 1-9.
HOTĂRÂREA NR. 6.12
Se aprobă procedurile operaţionale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, respectiv:
 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/ absolvenţilor

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CICOC_02 privind consilierea psihologică a studenţilor/ absolvenţilor

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CICOC_03 privind monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 şi 2
  Se abrogă procedurile operaţionale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
 

- PO 21. 001 - Circuitul documentelor la nivelul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

- PO 21.002 - Utilizarea programului APM

- PO 21.003 - Consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/absolvenţilor

- PO 21.004 - Consilierea psihologică a studenţilor/absolvenţilor

- PO 21.005 - Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
HOTĂRÂREA NR. 6.13 Se aprobă procedurile operaţionale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea desfăşurată în cadrul Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională, respectiv:
 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCSI_01  privind realizarea activităţilor de benchmarking

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCSI_03 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat
  Se abrogă procedurile operaţionale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
 

- PO 01.001 -  Elaborarea documentelor de managementul calităţii

- PO 01.002 - Circuitul documentelor în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 14. 001 - Întocmirea şi evaluarea programelor noi de studiu

- PO 14. 002 - Monitorizarea programelor de studiu

- PO 14. 003 - Circuitul documentelor la nivelul CMCSI

- PO 14. 004 - Realizarea activităţilor de benchmarking

- PO 14. 005 - Arhivarea documentelor din cadrul CMCSI

- PO 14. 006 - Evaluarea calităţii  cadrelor didactice şi a cercetătorilor

- PO 14. 007 - Utilizarea programului Quantis şi Intranet

- PO 14. 008 - Aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)

- PO 14. 009 - Organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET

- PO 14. 010 - Organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 14. 011 - Verificarea anti-plagiat - pentru lucrări de licenţă/proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie
HOTĂRÂREA NR. 6.14
Se aprobă procedurile operaţionale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea desfăşurată în cadrul Serviciul Social al  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv:
 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_01 privind întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenţii cazaţi în căminele  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03 privind cazarea în căminul-Casa de oaspeţi din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04 privind aprovizionarea şi eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  Se abrogă procedurile operaţionale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
 

- PO 07. 005 - Întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 07. 006 - Încasarea taxei de cămin pentru studenţii căminizaţi din cadrul  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 07. 007 - Cazarea în căminul-Casa de oaspeţi din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 07. 008 - Aprovizionarea şi eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
HOTĂRÂREA NR. 6.15 Se aprobă procedurile operaţionale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea desfăşurată în cadrul Secretariatului General al  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv:
 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SG_01 privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_SG_02 privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedură operaţională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  Se abrogă procedurile operaţionale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
 

- PO 25. 001 - Circuitul documentelor la nivelul Secretariatului general din cadrul Universităţi „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 12.003. - Gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PO 13. 009. - Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
HOTĂRÂREA NR. 6.16 Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2017/2018, avizat în CEAC.
HOTĂRÂREA NR. 6.17
Se aprobă Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2018/2019: Facultatea de Istorie şi Filologie, licenţă: Istorie, Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză, Traducere şi interpretare, Arheologie (în limba engleză); masterat: Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană, Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, Literatură şi cultură românească în context european, Limbă, literatură şi cultură engleză în context european; Limba română ca limbă străină - anul pregătitor; Facultatea de Ştiinţe Economice, licenţă: Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune (zi şi ID), Marketing; masterat: Auditul şi controlul agenţilor economici, Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale, Bănci, asigurări şi pieţe financiare, Fiscalitate şi management financiar, Marketing şi promovarea vânzărilor, Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză);  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, licenţă: Informatică, Măsurători terestre şi cadastru, Electronică aplicată, Ingineria mediului, Informatică ( în limba engleză), Inginerie urbană şi dezvoltare regională; masterat: Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar, Programare avansată şi baze de date, Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului, Sisteme electronice inteligente avansate; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, licenţă: Drept, Sociologie, Asistenţă socială (zi şi ID),  Administraţie publică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID), Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională; masterat: Instituţii de drept privat, Ştiinţe penale şi criminalistică, Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat, Management educaţional, Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate, Dezvoltarea şi managementul resurselor umane; Facultatea de Teologie Ortodoxă, licenţă: Teologie ortodoxă pastorală, Muzică religioasă; masterat: Teologie comparată, Mediere interculturală şi interreligioasă; programul de studii psihopedagogice - Nivelul I - iniţial (monospecializare şi dublă specializare) şi Nivelul II - aprofundare.
HOTĂRÂREA NR. 6.18
Se aprobă Calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2018/2019, propus de fiecare facultate.
  Facultatea de Istorie şi Filologie
  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
  Facultatea de Ştiinţe Economice
  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
  Facultatea de Teologie Ortodoxă
HOTĂRÂREA NR. 6.19 Se aprobă contractele - cadru de studiu pentru studiile universitare de licenţă, masterat, an pregătitor, programe de studii postuniversitare şi program de pregătire psihopedagogică, pentru studenţii români, români de pretutindeni, studenţi străini, care se vor încheia pentru anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 6.20

Se aprobă referatul dnei. conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna privind modificarea componenţei comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor la programul de studii universitare de master Instituţii de drept privat.

Comisia va avea următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura

Membri:

Conf. univ. dr. Hurbean Ada

Lect. univ. dr. Simion Mihaela
  Membru supleant: Conf. univ. dr. Cotea Felician
  Secretar:
Asist. univ. dr. Pleşa Ioana
HOTĂRÂREA NR. 6.21 Se aprobă referatul dlui. ec. dr. Vasile Lucian Găban privind transformarea postului vacant de Secretar I (S) din cadrul Serviciul Social, în post de Administrator financiar gr. I S.
HOTĂRÂREA NR. 6.22
Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Daniel Dumitran privind modificarea componenţei unor comisii de admitere în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie - sesiunea septembrie 2018, respectiv:
  - Se înlocuieşte dna. lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cornelia cu dl. conf. univ. dr. Popa Cristian Ioan, în cadrul comisiei de admitere a Facultăţii de Istorie şi Filologie, în calitate de reprezentant al Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie.
  - Se înlocuieşte dna. lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cornelia cu dna. conf. univ. dr. Stanciu Laura, în cadrul comisiei de admitere pentru programul de masterat Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană, în calitate de secretar al comisie.
HOTĂRÂREA NR. 6.23
Se aprobă taxele de studiu pentru programul de formare psihopedagogică, nivel I, nivel II şi în regim de curs postuniversitar, pentru studenţii cetăţenii români, români de pretutindeni, studenţii din cadrul UE/SEE şi studenţi din state terţe UE/SEE, aplicabile în anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 6.24
Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 6.25 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Nicu Marcu, Academia de Ştiinţe Economice, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice.
HOTĂRÂREA NR. 6.26 Se aprobă referatul CSUD cu privire la componenţa comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018/2019, sesiunea septembrie 2018.
   
  Comisia centrala:
  Preşedinte:
prof. univ. dr. Mihai Gligor
  Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja 

prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan

conf. univ. dr. Valer Moga

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
  Secretar:
Păcurar Ştefania
     
  Comisia de înscriere:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor
  Membri:

lect. univ. dr. Sorin Arhire

lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean

lect. univ. dr. Ionela Cioca Cornelia
asist. univ. dr. Răzvan Brudiu
  Secretar: Păcurar Ştefania 
     
  Comisia de examen pentru competenţa lingvistică - 10.09.2018:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ
  Membri:

lect. univ. dr. Coralia Telea

lect. univ. dr. Valentin Todescu

asist. univ. drd. Maria Mureşan

     
  Comisia de examen pentru examenul eliminatoriu la disciplina Dogmatică - Teologie, 10.09.2018, ora 13:
  Preşedinte:
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
  Secretar:
asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Comisiile de examen pe domenii de doctorat - 11.09.2018
     
  Contabilitate  
  Preşedinte:
prof. univ.dr. Tatiana Dănescu
  Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Nicolae Todea
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
     
  Preşedinte: prof. univ.dr. Nicolae Todea
  Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Iuliana Cenar
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca Cornelia
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Adela Socol
  Membri:

conf. univ. dr. Raluca Ivan

lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Iuliana Cenar
  Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Nicolae Todea
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
     
  Preşedinte: conf. univ. dr. Raluca Ivan
  Membri:

prof. univ. dr. Adela Socol

lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca 
     
  Preşedinte: lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
  Membri:

prof. univ. dr. Adela Socol

conf. univ. dr. Raluca Ivan
  Secretar: lect. univ. dr. Ionel Cioca
     
  Filologie
  Preşedinte: prof. univ. dr Diana Câmpan 
  Membri:

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

prof. univ. dr. Mircea Braga
  Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Maria Ana Tupan 
  Membri:

prof. univ. dr. Diana Câmpan

prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau
  Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Popa
  Membri:

prof. univ. dr. Diana Câmpan

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan
  Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau
  Membri:

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

prof. univ. dr. Diana Câmpan
  Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
     
  Istorie
  Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor
  Membri:

C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian

conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Preşedinte:
conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
  Membri:

C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian

prof. univ. dr. Mihai Gligor
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Preşedinte: C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian
  Membri:

prof. univ. dr. Mihai Gligor

conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Preşedinte: conf. univ. dr. Valer Moga
  Membri:

C. S. I dr. Marius Rotar

C. S. I dr. Remus Câmpeanu
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Preşedinte: C. S. I dr. Marius Rotar
  Membri:

conf. univ. dr. Valer Moga

C. S. I dr. Remus Câmpeanu
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Preşedinte: C. S. I dr. Remus Câmpeanu
  Membri:

conf. univ. dr. Valer Moga

C. S. I dr. Marius Rotar
  Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
     
  Teologie
  Preşedinte: Arhiepiscop prof. univ. dr. Irineu Ionel Pop
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Daniel Munteanu
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea                        
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele

pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Daniel Munteanu                        
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei          
pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele         
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu          
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
     
  Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Adam Domin
  Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu, supleant
  Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
HOTĂRÂREA NR. 6.27 Se aprobă cererile de afiliere la Şcoala Doctorală de Teologie ale pr. prof. univ. dr. habil. Marian VÎLCIU (Universitatea „Valahia" din Târgovişte), pr. prof. univ. dr. habil. Marius ŢEPELE (Universitatea din Oradea), pr. conf. univ. dr. habil. Florin DOBREI (Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa) şi pr. prof. univ. dr. habil. Florea ŞTEFAN (Universitatea „Valahia" din Târgovişte).
HOTĂRÂREA NR. 6.28
Se aprobă cererea dnei. Moceanu (Pleşa) Oana Raluca de reluare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie. 
HOTĂRÂREA NR. 6.29
Se aprobă cererea drd. Kătineanu Alexandru de retragere de la studiile universitare de doctorat, din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 6.30
Se aprobă referatul CSUD privind modificarea componenţei comisiilor de îndrumare a studenţilor doctoranzi, din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, transferaţi de la prof. univ. Sorin Briciu:
 

Nr. crt.

Numele şi

prenumele doctorandului

Comisii

Observaţii

1.

Gînţă Anca Ioana

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Prof. univ. dr. Adela Socol

Transferat la

prof. univ. dr

Nicolae Todea

2.

Balint Csaba

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Attila Tamaş

Transferat la

prof. univ. dr

Nicolae Todea

3.

Tîrău Adrian ioan

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu

Transferat la

prof. univ. dr

Nicolae Todea

4.

Alecse (Stanciu) Alina

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu

Transferat la

prof. univ .dr

Vasile Burja

5.

Hint (Ştefan) Mihaela

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Sorin Briciu

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Transferat la

lect. univ .dr.

Dan Ioan Topor

6.

Circa (Buzduga) Ioana Cristina

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Conf. univ. dr. Attila Tamaş

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Transferat la

lect. univ .dr.

Dan Ioan Topor

HOTĂRÂREA NR. 6.31 Se aprobă continuarea activităţii didactice a Arhiepiscopului prof.univ.dr. Irineu Pop, în calitate de conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, începând cu data împlinirii vârstei de 65 de ani, până la data de 1 octombrie 2018. 
HOTĂRÂREA NR. 6.32

Se aprobă referatul CSUD privind acordarea unui spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază, conform prevederilor Legii 153/2017, pentru anul universitar 2018-2019.

Sporul va fi acordat anual conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-UAB, cu condiţia îndeplinirii următorului criteriu de performanţă ştiinţifică:

- Raportat la standardul minimal anual de performanţă din baza de date a cercetării, se are în vedere depăşirea cu 20% a scorului anual (2017) aferent fiecărui conducător de doctorat, ţinând seama de prevederile  Regulamentelor  Şcolilor  Doctorale  din  universitate (ŞDF, ŞDI, ŞDT = 200 p. şi ŞDC = 100 p.) 
HOTĂRÂREA NR. 6.33 Se aprobă referatul dlui. prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel de alocare a unor spaţii din cadrul corpului A, aflat în administrarea Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca sediu pentru desfăşurarea activităţii Institutului pentru Studierea Interdisciplinară a Unirii, aflat în subordinea şi ca filială a Academiei Române.  
HOTĂRÂREA NR. 6.34

Se aprobă referatul dnei. Jr. Rotar Claudia privind macheta următoarelor materiale:

- Angajament de confidenţialitate privind  activităţile specifice comisiilor de admitere la studii universitare în anul 2018-2019, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE şi Declaraţie de consimţământ pentru candidaţi la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019

- Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE şi Declaraţie de consimţământ pentru candidaţi admişi şi înmatriculaţi la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019