Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.07.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 7.1 Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 şi se validează rezultatele concursurilor, după cum urmează:
   
 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziţia 4B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice româneşti în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice şi literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă şi comunicare (învăţământ preşcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noţiuni introductive; Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării.

Câştigătorul concursului: NANU PAUL VIRGIL
   
 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupaţională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învăţare; Evaluare în terapie ocupaţională; Neuropsihologie; Psihologia personalităţii; Testarea şi evaluarea psihologică a resurselor umane.

Câştigătorul concursului: RĂDUCAN RAMONA
   
 

Departamentul de Educaţie fizică şi sport

Asistent universitar, poziţia 9 (durată determinată de 2 ani). Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Educaţie fizică; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport.

Câştigătorul concursului: NEGRIU TIUCĂ IOANA CODRUŢA
   
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare şi comuniune; Ortodoxie şi greco-catolicism.

Câştigătorul concursului: ALBU VIOREL ALIN

HOTĂRÂREA NR. 7.2 Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Mihai Gligor privind modificarea Cap. II.2 alin (1) din Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.
HOTĂRÂREA NR. 7.3 Se aprobă procedurile operaţionale privind desfăşurarea activităţii în cadrul Bibliotecii Universitare:

- Procedura operaţională SEAQ_PO_BUAB_01 privind relaţiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_BUAB_02 privind achiziţia, evidenţa, prelucrarea publicaţiilor şi schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_BUAB_03 privind activitatea desfăşurată în cadrul Librăriei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Cu data aprobării procedurilor menţionate se abrogă procedurile operaţionale: PO 10.001, PO 10.002, PO 10.003, PO 10.004, PO 10.005, PO 10.006, PO 10.007, PO 10.008.
HOTĂRÂREA NR. 7.4

Se aprobă procedurile operaţionale privind activitatea desfăşurată în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor:

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_01 privind: 1. Informarea, comunicarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_02 privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_03 privind raportarea activităţii de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_04 privind arhivarea documentelor aferente proiectelor 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_05 privind recrutarea şi selecţia personalului care va fi angajat în proiecte finanţate din fonduri europene

Cu data aprobării procedurilor menţionate se abrogă procedurile operaţionale: PO 15.001, PO 15.002, PO 15.003, PO 15.004, PO 15.005.
HOTĂRÂREA NR. 7.5
Se aprobă procedurile operaţionale privind activitatea desfăşurată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic:

- Procedura operaţională SEAQ_PO_DPPD_01 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic II în sistemul de învăţământ preuniversitar  organizate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Procedura operaţională SEAQ_PO_DPPD_02 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul  de învăţământ preuniversitar  desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

- Procedura operaţională SEAQ_PO_DPPD_03 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar 

Cu data aprobării procedurilor menţionate se abrogă procedurile operaţionale: PO 18.001, PO18.002, PO 18.003.
HOTĂRÂREA NR. 7.6
Se aprobă Raportul asupra nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate în anul universitar 2017-2018.
HOTĂRÂREA NR. 7.7

Se aprobă Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat din domeniul Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2018-2019, respectiv:

a) Studii universitare de licenţă - Administrarea afacerilor (zi şi ID), Economia comerţului, turismului şi serviciilor (zi şi ID), Administrarea afacerilor (în limba engleză);
b) Studii universitare de masterat - Administrarea dezvoltării regionale durabile, Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii.
HOTĂRÂREA NR. 7.8
Se aprobă Planurile de învăţământ aferente Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB, pentru anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 7.9
Se aprobă Contractele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 7.10

Se aprobă cererile următorilor conducători de doctorat pentru continuarea activităţii în cadrul şcolilor doctorale ale IOSUD, în anul universitar 2018-2019.

Şcoala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Mircea Braga, prof. univ. dr. Ion Buzaşi, prof. univ. dr. Mircea Popa, prof. univ. dr. Tupan Maria Ana.

Şcoala Doctorală de Istorie: prof. univ. dr. Eva Mârza, prof. univ. dr. Cornel - Alexandru Tatay.

Şcoala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Nicolae Todea.

Şcoala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Ionel Irineu Pop

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Sorin Briciu de încetare a activităţii în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, începând cu anul universitar 2018-2019.

Se aprobă desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul şcolilor doctorale ale IOSUD, în anul universitar 2018-2019, de către  următorii conducători de doctorat care au norma de bază la alte universităţi/institute:

Şcoala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau.

Şcoala Doctorală de Istorie: CS I, dr.  Remus Câmpeanu, CS I dr. Soficaru Andrei Dorian.

Şcoala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Şcoala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Daniel Muntean, prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu, prof. univ. dr. Marian Vîlciu, prof. univ. dr. Marius Ţepele, prof. univ. dr. Florea Ştefan, conf. univ. dr. Florin Iosif Dobrei.
HOTĂRÂREA NR. 7.11
Se aprobă cererea dnei prof. univ. dr. Maria Popa privind desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, în calitate de  conducător de doctorat în domeniul Inginerie şi management.
HOTĂRÂREA NR. 7.12
Senatul ia act de demisia dlui Lodroman Iulian din funcţia de membru al Senatului, respectiv de vacantarea locului în Senat alocat reprezentantului studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice. 
HOTĂRÂREA NR. 7.13 Se aprobă modificarea comisiei de licenţă aferentă specializării Sociologie, pentru sesiunea de licenţă septembrie 2018, prin înlocuirea dnei lect. univ. dr. Rodica Stânea cu dl conf. univ. dr. Lucian Marina, în calitatea de membru al comisiei.
HOTĂRÂREA NR. 7.14 Se aprobă propunerile Consiliului de Administraţie privind modificarea componenţei Comisiei de etică şi deontologie universitară prin numirea în calitatea de membru a următoarelor persoane:

- conf. univ. dr. Tudor Borşan - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în locul dlui prof. univ. dr.  Ioan Ileană

- student Vasiu Alexandru Marian- Facultatea de Teologie în locul studentului Popa Andrei
HOTĂRÂREA NR. 7.15 Se aprobă completarea Calendarului de desfăşurare a admiterii pentru candidaţii români de pretutindeni din Republica Moldova, respectiv:

-01.08.2018-07.08.2018 - confirmarea locului de către candidaţii declaraţi admişi conform listelor publicate în data 01.08.2018.