Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.09.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 91.1

Se aprobă numărul formaţiilor de studii care vor funcţiona în anul universitar 2018/2019, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învăţământ şi ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 91.2

Se aprobă Statele de funcţii ale departamentelor şi Şcolilor Doctorale pentru anul universitar 2018/2019.

HOTĂRÂREA NR. 91.3

Se aprobă:

  • Taxele de şcolarizare, pentru toate programele şi toţi anii de studii în anul universitar 2018-2019, conform anexei 1.
  • Taxele administrative pe anul universitar 2018-2019, conform anexei 2.

  • Tarifele de cazare a studenţilor în căminele studenţeşti şi tarifele de cazare în Casa de oaspeţi şi Centrul Gaudeamus, în anul universitar 2018-2018, conform anexei 2.

  • Tarifele de închiriere a spaţiilor aflate în patrimoniul Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia, conform anexei 2.

  • Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii Universitare, conform anexei 2.

  • Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Biroului Tipografie, conform anexei 2.

HOTĂRÂREA NR. 91.4

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licenţă, specializarea Traducere şi interpretare, din domeniul Limbi moderne aplicate, învăţământ cu frecvenţă, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, în vederea obţinerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.5

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licenţă, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, din domeniul Ştiinţe ale educaţiei, învăţământ cu frecvenţă, locaţia de desfăşurare Alba Iulia, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în vederea menţinerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.6

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licenţă, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, din domeniul Ştiinţe ale educaţiei, învăţământ la distanţă, locaţia de desfăşurare Deva, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în vederea obţinerii autorizării de funcţionare.

HOTĂRÂREA NR. 91.7

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licenţă, specializarea Administraţie publică, din domeniul Ştiinţe administrative, învăţământ cu frecvenţă, locaţia de desfăşurare Alba Iulia, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în vederea menţinerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.8

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Constantin Cucoş, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, la propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 91.9

Se aprobă modelele Actelor adiţionale la Contractele de studii pentru anul universitar 2018-2019, pentru studiile universitare de licenţă, masterat, doctorat şi pentru programul de formare psihopedagogică.

HOTĂRÂREA NR. 91.10

Se aprobă Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică.

HOTĂRÂREA NR. 91.11

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor - mobilităţi cu ţările programului.

 

Se abrogă Procedura operaţională PO 17.004 privind aplicarea pentru finanţare la ANPCDEFP şi contractare în cadrul ERASMUS +, elaborată conform ISO 9001:2008.

 

Se abrogă Procedura operaţională PO 17.007 privind plecarea personalului didactic sau nedidactic în stagii de predare/perfecţionare în cadrul programului ERASMUS +, elaborată conform ISO 9001:2008.

 

Se abrogă Procedura operaţională PO 17.008 privind plecarea studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la studii/plasament în cadrul programului ERASMUS +, elaborată conform ISO 9001:2008.

 

Se abrogă Procedura operaţională PO 17.009 privind raportarea mobilităţilor din cadrul LLP către ANPCDEFP, elaborată conform ISO 9001:2008.

HOTĂRÂREA NR. 91.12

Se aprobă organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere la studii universitare de doctorat. în perioada 17 - 26 septembrie 2018, cu următorul calendar:

 

17-21 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor;

24 septembrie 2018 - examen competenţă lingvistică/examen Teologie dogmatică (SDT);

25 septembrie 2018 - examen oral la disciplina de specialitate şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică;

25 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor;

25 - 26 septembrie 2018 - confirmarea locului.

 

Oferta educaţională:

Şcoala Doctorală de Teologie

1 loc fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora

8 locuri cu taxă

Şcoala Doctorală de Istorie

1 loc fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora

3 locuri cu taxă

Şcoala Doctorală de Filologie

1 loc fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora

3 locuri cu taxă

Şcoala Doctorală de Contabilitate

5 locuri cu taxă

HOTĂRÂREA NR. 91.13

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi  perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

HOTĂRÂREA NR. 91.14

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică, nivel I şi nivel II, în regim de curs postuniversitar (revizie).

HOTĂRÂREA NR. 91.15

Se aprobă acordarea, în anul universitar 2018-2019, a unui spor de 1% pentru conducătorii de doctorat, cu condiţia îndeplinirii criteriului de performanţă ştiinţifică.