Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.11.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 11.2.1

Senatul ia act de suspendarea temporară din calitatea de membru al Senatului a dnei. Prof.univ.dr. Socol Adela, pe perioada exercitării, cu caracter temporar, a atribuţiilor specifice funcţiei de Rector.HOTĂRÂREA NR. 11.2.2 Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ia act de:
  - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5585/22.11.2018 prin care începând cu data de 22.11.2018 se aprobă suspendarea domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcţia de Rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe perioada exercitării funcţiei de ministru al culturii şi identităţii naţionale;
  - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5586/22.11.2018, prin care începând cu data de 22.11.2018 se desemnează doamna prof. univ. dr. Socol Adela în calitatea de ordonator de credite al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe durata suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcţia de Rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
  - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5606/28.11.2018, prin care începând cu data de 28.11.2018 doamna prof. univ. dr. Socol Adela va exercita, cu caracter temporar, atribuţiile specifice funcţiei de rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe durata suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcţia de Rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
  - Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 214, conform căreia „funcţiile de conducere de rector şi de prorector nu se cumulează";
  - Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, art. 36, pct. 2 şi 8 conform căreia „funcţiile de conducere de rector şi de prorector nu se pot cumula în Universitate";
  - Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice  pentru mandatul 2016-2020, Cap. 1.4, Etapa 3, Pct. (2), conform căreia „Rectorul numeşte prorectorii cu consultarea senatului universitar"; 
  - Adresa de informare a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, emisă de prof. univ. dr. Socol Adela, înregistrată sub numărul 24924/29.11.2018, prin care aceasta aduce la cunoştinţa Senatului imposibilitatea exercitării funcţiei de Prorector 2;
  şi hotărăşte: 
  Senatul Universităţii constată imposibilitatea doamnei prof. univ. dr. Socol Adela de a exercita atribuţiile specifice funcţiei de Prorector 2 şi avizează favorabil propunerea acesteia ca dl conf. univ. dr. Marina Lucian să exercite, începând cu data de 03.12.2018, cu caracter temporar, atribuţiile specifice funcţiei de Prorector 2, pe durata exercitării, cu caracter temporar, a atribuţiilor specifice funcţiei de rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de către doamna Prof. univ. dr. Socol Adela, ca urmare a suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcţia de Rector al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe perioada exercitării funcţiei de ministru al culturii şi identităţii naţionale.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.3 Având în vedere Hotărârea 11.2.3, Senatul Universităţii ia act de imposibilitatea exercitării de către dl conf. univ. dr. Marina Lucian a funcţiei de Preşedinte al Senatului şi avizează favorabil propunerea acestuia privind desemnarea, cu caracter temporar, în calitate de Preşedinte al Senatului a dlui conf. univ. dr. Tamaş Szora Attila, pentru a prezida şedinţele Senatului, în conformitate cu art. 19 (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
  Senatul avizează favorabil propunerea dlui conf. univ. dr. Marina Lucian ca dl conf. univ. dr. Tamaş Szora Attila să exercite, începând cu data de 03.12.2018, cu caracter temporar, atribuţiile specifice funcţiei de Preşedinte al Senatului, prevăzute la art. 9, al. (1)-(3), art. 10, al. (5) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe durata exercitării cu caracter temporar a atribuţiilor specifice funcţiei de Prorector 2 de către dl conf. univ. dr. Marina Lucian.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.4 Se aprobă completarea locurilor vacante în cadrul comisiilor de specialitate a Senatului cu următorii studenţi:
 

Comisia pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională

Nuc Alexandra Iulia - Facultatea de Istorie şi Filologie

Muntean Claudia - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Comisia pentru buget - finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative

Băla Valentina - Facultatea de Istorie şi Filologie

Comisia pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale

Lazăr Ruxandra - Facultatea de Istorie şi Filologie

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse

Răzăilă Cătălin  - Facultatea de Ştiinţe Economice

Comisia pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul social

Adam Sebastian - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Topîrcean Andrei - Facultatea de Ştiinţe Economice
HOTĂRÂREA NR. 11.2.5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.6 Se aprobă Procedura operaţională privind avizarea pentru legalitate a documentelor - SEAQ_PO_01_OJ.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.7

Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Se aprobă Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - SEAQ_PO_SG_03.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.8
Se aprobă Regulamentul Intern al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.9
Se aprobă Procedura operaţională  pentru desfăşurarea achiziţiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - SEAQ_PO_STI_01.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.10 Se aprobă organizarea alegerilor academice parţiale pentru ocuparea funcţiei de Director al Departamentului de Finanţe-Contabilitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu următorul calendar:
 

03 -05 decembrie 2018 - depunerea candidaturilor

07 decembrie 2018 - desfăşurarea alegerilor

12 decembrie 2018 - validarea alegerilor în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

14 decembrie 2018 - validarea alegerilor în Senat

Biroul Electoral al Universităţii şi Comisia electorală a Facultăţii de Ştiinţe Economice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.11 Se aprobă alocarea fondului de burse pentru studenţi, în semestrul I al anului universitar 2018-2019 şi distribuirea lui pe facultăţi după cum urmează:
 

Fondul total de burse de la bugetul de stat - 432.000 lei/lună

Fondul alocat pentru bursele de ajutor social la nivel de universitate (în procent de 30%) - 129.600 lei/lună

Fondul alocat burselor de performanţă şi merit - 302.400 lei/lună, distribuit pe facultăţi în raport cu numărul studenţilor (licenţă şi masterat) în regim bugetat, şcolarizaţi la învăţământul cu frecvenţă, astfel:

Facultatea de Istorie şi Filologie - 24.767 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Economice - 64.320 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - 64.230 lei/lună

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 117.996 lei/lună

Facultatea de Teologie Ortodoxă - 31.087 lei/lună

Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate în semestrul I al anului universitar 2018-2019:

Bursa de performanţă - 1.000 lei

Bursa de merit - 800 lei

Bursa de ajutor social - 600 lei
HOTĂRÂREA NR. 11.2.12 Se aprobă depunerea la ARACIS a documentaţiei pentru evaluarea periodică externă a programului de studii universitare de licenţă Electronică aplicată, din domeniul de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, în vederea menţinerii acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.13 Se aprobă depunerea la ARACIS a documentaţiei pentru acreditarea programului de studii universitare de licenţă Informatică - în limba engleză, din domeniul de licenţă Informatică, în vederea acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.14 Se aprobă programarea concediilor de odihnă a cadrelor didactice în anul universitar 2018-2019, astfel:
 

11 zile în perioada 17.12.2018 - 06.01.2019

10 zile în luna iulie 2019 sau luna septembrie 2019, în perioada vacanţei de vară a studenţilor, în funcţie de activităţile curente care se desfăşoară în această perioadă

21 zile perioada 01.08.2019 - 31.08.2019
HOTĂRÂREA NR. 11.2.15 Se aprobă transferarea postului de Secretar debutant (S) de la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti la Secretariatul Şcolilor Doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.16 Se aprobă Structura personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2019.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.17 Senatul UAB validează hotărârea CSUD privind numirea dlui lect. univ. dr. Dan Ioan Topor în funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 11.2.18 Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Tamaş Szora Attila privind afilierea la Şcoala Doctorală de Contabilitate din cadrul IOSUD Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.