Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.12.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 12.1.1

Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aprobă proiectul Cartei universităţii şi lansarea lui în dezbaterea comunităţii universitare, în perioada 20 decembrie 2018 - 31 ianuarie 2019, în conformitate cu art.128, alin. 3 din Legea Educaţiei Naţionale.

Transmiterea amendamentelor se va realiza în perioada 20 decembrie 2018 - 23 ianuarie 2019, pe adresa de e-mail a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (senat@uab.ro), conform detaliilor tehnice prevăzute în anunţul publicat pe pagina de internet a UAB.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019 - 2020 - Anexe. Număr de locuri
HOTĂRÂREA NR. 12.1.3 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 - 2020 - Anexe. Număr de locuri
HOTĂRÂREA NR. 12.1.4

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2019.

                      Tematică licenţă             

HOTĂRÂREA NR. 12.1.5

Se aprobă Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

Anexe. Număr de locuri licenţă. Număr de locuri masterat.

HOTĂRÂREA NR. 12.1.6

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

Anexe. Număr de locuri

HOTĂRÂREA NR. 12.1.7

Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Anexe

HOTĂRÂREA NR. 12.1.8 Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. (revizuire)
HOTĂRÂREA NR. 12.1.9 Se validează alegerile parţiale pentru funcţia de Director al Departamentului de  Finanţe - Contabilitate şi rezultatele acestora, respectiv, câştigarea alegerilor de către dna conf. univ. dr. Iulia Iuga.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.10 Se aprobă comisiile de concurs, comisiile de soluţionarea contestaţiilor şi comisiile de analiză în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, care se vor desfăşura în semestrul I al anului universitar 2018-2019, conform Anexei 1.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.11 Se aprobă acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE cadrelor didactice:
 

Prof. univ. dr. Ioan Ileană

Prof. univ. dr. Simion Todoran

Conf. univ. dr. Emil Oltean

Conf. univ. dr. Aurel Pantea

Conf. univ. dr. Rodica Pioariu

Conf. univ. dr. Marinela Lupşa

Conf. univ. dr. Costel Belizna

Lect. univ. dr. Rodica Stânea

Lect. univ. dr. Costea Victor
HOTĂRÂREA NR. 12.1.12 Se aprobă Consiliului Ştiinţific al Editurii Aeternitas cu următoarea componenţă:
 

Facultatea de Istorie

conf. univ. dr. Valer Moga - Departamentul de Istorie şi, Arheologie şi Muzeologie

prof. univ. dr. Diana Câmpan - Departamentul de Filologie

conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu - Departamentul de Filologie

Facultatea de Ştiinţe Economice

conf. univ. dr. Dan Constantin Dănuleţiu - Departamentul de Finanţe Contabilitate

prof. univ. dr. Maria Popa - Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

prof. univ. dr. Nicoleta Breaz - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

prof. univ. dr. Adrian Tulbure - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

prof. univ. dr. Levente Dimen - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

conf. univ. dr. Gina Groza Gogean - Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

conf. univ. dr. Nikolaos Mavritsakis - Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

conf. univ. dr. Ada Hurbean  - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

conf. univ. dr. Călina Buţiu - Departamentul de Ştiinţe Sociale

prof. univ. dr. Mihai Pascaru -  Departamentul de Ştiinţe Sociale

conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

conf. univ. dr. Letiţia Simona Muntean Trif - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Facultatea de Teologie Ortodoxă

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan - Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă
  Se aprobă Colegiul editorial al Editurii Aeternitas cu următoarea componenţă:
 

Director: conf. univ. dr. Georgeta Orian

Facultatea de Istorie

conf. univ. dr. Daniel Dumitran - Departamentul de Istorie şi, Arheologie şi Muzeologie

lect. univ. dr. Marcela Ciortea - Departamentul de Filologie

Facultatea de Ştiinţe Economice

lect. univ. dr. Dan Topor - Departamentul de Finanţe Contabilitate

conf. univ. dr. Carmen Paştiu - Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

lect. univ. dr. Lucian Ioan Popa - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

lect. univ. dr. Sorin Şimon - Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

lect. univ. dr. Angela Bara-  Departamentul de Ştiinţe Sociale

lect. univ. dr. Iulia Herman - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Facultatea de Teologie Ortodoxă

pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite - Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Secretar - redactor: Anca Popa-Huţ
HOTĂRÂREA NR. 12.1.13 Se aprobă Raportul de autoevaluare a Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.14

Se aprobă Procedura operaţională privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat,  cod: SEAQ_PO_IOSUD 07.

Se abrogă  Procedura operaţională, cod: PO 22.007, privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.15
Se aprobă:
 

Regulamentul Şcolii  Doctorale de Istorie

Regulamentul Şcolii  Doctorale de Filologie

Regulamentul Şcolii  Doctorale de Contabilitate

Regulamentul Şcolii  Doctorale de Teologie

HOTĂRÂREA NR. 12.1.16

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind acordarea conducătorilor de doctorat, în  anul universitar 2018-2019, începând cu 01.01.2019, a sporului de 1 % pentru fiecare doctorand, dar nu mai mult de 10 % din salariul de bază, cu condiţia îndeplinirii următorului criteriu ştiinţific:

Raportat la standardul minimal anual de performanţă se are în vedere depăşirea acestuia cu 5%, de către fiecare conducător de doctorat.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.17

Se aprobă Procedura operaţională, cod: SEAQ_PO_TIPO_01, privind activitatea de tipografie.

Se abrogă Procedura operaţională, cod PO 09.001, privind activitatea de tipografie.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.18 Se aprobă Procedura operaţională, cod: SEAQ_PO_PAZA_01, privind desfăşurarea activităţilor de pază la imobilele universităţii.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.19

Se aprobă Procedura operaţională, cod: SEAQ_PO_SAPA_01, privind activitatea Serviciului de Administraţie patrimoniu şi  de aprovizionare.

Se abrogă Procedura operaţională, cod PO 24.001, privind gestionarea activităţii Serviciului Administraţie patrimoniu şi  de aprovizionare.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.20

Se aprobă Procedura operaţională, cod: SEAQ_PO_BPS_09, privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învăţământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului.

Se abrogă Procedura operaţională, cod PO 05.009, privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învăţământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.21 Se aprobă delegarea temporară a atribuţiilor de Preşedinte al Comisiei Senatului de buget- finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative către dl lect. univ. dr. Dobra Iulian.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.22 Se aprobă suplimentarea fondului de burse cu suma de 425.221 lei în conformitate cu actul adiţional nr. 4 la contractul instituţional pe anul 2018. 
  Se aprobă  suplimentarea fondului de burse pentru studenţi cu suma de 141.740 lei/lună. Din fondul suplimentar lunar se va aloca 42.522 lei pentru bursele de ajutor social iar suma de 99.218 lei se va distribui facultăţilor în funcţie de numărul de studenţi bugetaţi înmatriculaţi la studii universitare de licenţă şi masterat, învăţământ cu frecvenţă, astfel:
 

Facultatea de Istorie şi Filologie - 8.126 lei / lună

Facultatea de Ştiinţe Economice - 21.104 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - 21.074 lei/lună

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 38.715 lei/lună

Facultatea de Teologie Ortodoxă - 10.199 lei/lună
HOTĂRÂREA NR. 12.1.23 Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ privind desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, din posturile de lector, poz. 15 şi asistent, poz. 5B, din statul de funcţii al Departamentului de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.24 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 12.1.25 Se aprobă:
  Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SAS).
  Programul de activitate al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti pe anul 2019, inclusiv Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent, conform art. 11, alin 14, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SAS). Raport de activitate al Societaţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS UAB - anul 2018