Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.01.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Senatul aprobă proiectul Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu amendamentele, completările şi modificările aprobate de Senat, în urma consultării publice. Proiectul Cartei va fi supus avizului de legalitate al Ministerului Educaţiei Naţionale. Carta UAB va fi adoptată de Senatul UAB, după rezoluţia pozitivă a acestuia, conform art. 128 al. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Raportul asupra Planului operaţional al UAB pentru anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Planul operaţional al UAB pentru anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern, aferentă anului 2018, desfăşurată la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - Raport de audit academic prevăzut de HG 915/2017. Totodată se aprobă Planul de ameliorare prevăzut de HG 915/2017 - standardul I.P.A.1.1.3.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Programul anual de audit ISO 9001:2015 pentru anul 2019. 
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de către Comisia de etică şi deontologie universitară în anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă rapoartele de activitate ale următoarelor centre funcţional-administrative/structuri din cadrul UAB:
  - Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională pe anul 2018
  - Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Proiectelor, pe anul 2018
  - Raportul de activitate al Centrului de Relaţii Internaţionale, pe anul 2018
  - Raportul de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, pe anul 2018
  - Raportul de activitate al Centrului de Imagine şi Marketing, pe anul 2018 
  - Raportul de activitate al Centrului pentru Învăţământul la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă,  pe anul 2018
HOTĂRÂREA NR. 10 Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS, pe anul 2018  şi Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă Raportul studiului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenţii promoţiei 2017 (anul universitar 2016/2017).
HOTĂRÂREA NR. 12 Se aprobă Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial pe anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 13 Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. Senatul ia act de Raportul  privind analiza taxelor de şcolarizare pentru programele de licenţă - forma de învăţământ zi, prezentat de către Comisia de buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative şi solicită, până la data şedinţei de Senat din luna martie 2019, consultarea facultăţilor, Direcţiei generale administrative şi a organizaţiilor studenţeşti cu privire la nivelul  taxelor de studii (licenţă, master şi doctorat) şi administrative valabile începând cu anul universitar 2019/2020.
HOTĂRÂREA NR. 14 Se aprobă Bugetul previzionat pe facultăţi, pe anul 2019. Până la şedinţa de Senat din luna martie 2019, conducerile facultăţilor care au înregistrat deficite bugetare în anul 2018, vor prezenta Senatului un plan de reducere a pierderilor asumate de către facultăţi cu avizul Consiliilor facultăţilor.
HOTĂRÂREA NR. 15 Se aprobă Raportul privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi modul în care regia fost cheltuită, pe anul 2018, elaborat în conformitate cu art. 190 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 16 Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2019.
HOTĂRÂREA NR. 17 Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CCŞTT_03 privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 18 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul universităţii pe anul 2019, pentru susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi distribuţia acesteia pe departamente, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 19 Se aprobă abrogarea procedurilor operaţionale existente în cadrul Compartimentului de Audit Intern, ca urmare a revizuirii acestora şi a elaborării Procedurii operaţionale SEAQ_PO_CAPI_01 privind desfăşurarea misiunilor de asigurare, procedură care înlocuieşte procedurile anterioare.
HOTĂRÂREA NR. 20
Se aprobă susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, promoţia 2019, în cadrul Universităţii din Piteşti.
HOTĂRÂREA NR. 21
Se aprobă susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Istorie şi Filologie, specializarea Traducere şi Interpretare, promoţia 2019, în cadrul Universităţii din Craiova.
HOTĂRÂREA NR. 22
Se aprobă înfiinţarea Departamentului ALUMNI în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (revizie) şi Organigramei CICOC.
HOTĂRÂREA NR. 23
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/ absolvenţilor.
HOTĂRÂREA NR. 24
Se aprobă lista programelor de studii universitare de master organizate în anul universitar 2019 - 2020 în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform tabelului anexat, care se înaintează MEN.
HOTĂRÂREA NR. 25
Se aprobă abrogarea procedurilor operaţionale PO 13. 003, PO 13. 004 şi PO 13. 005, elaborate conform ISO 9001:2008, referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/disertaţie, urmare a includerii prevederilor acestora în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2019, adoptat în şedinţa de Senat din 14 decembrie 2018.
HOTĂRÂREA NR. 26

Se validează alegerile parţiale desfăşurate în data de 28.01.2019 pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor - doctoranzi în consiliile şcolilor doctorale, cu următoarele rezultate:

Consiliul Şcolii Doctorale de Contabilitate -  drd. Toader Monica Ioana

Consiliul Şcolii Doctorale de Istorie - drd. Purdea Claudiu
HOTĂRÂREA NR. 27
Se aprobă completarea Biroului Permanent al Senatului cu studentul Adam Sebastian Nicolae, reprezentantul în Senat al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 28
Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi de cercetare şi se abrogă Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic (aprobat de Senat în şedinţa din 30.10.2014).
HOTĂRÂREA NR. 29
Se aprobă Regulamentul privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 30
Se aprobă Regulamentul privind întocmirea statelor de funcţii aferente  personalului didactic (revizie). Se aprobă abrogarea Procedurii operaţionale PO 13. 008 privind întocmirea statelor de funcţii de personal didactic al departamentului.
HOTĂRÂREA NR. 31
Se aprobă cererea nr. 678/10.01.2019 pentru întreruperea studiilor doctorale pe o perioadă de 4 luni.
HOTĂRÂREA NR. 32
Se aprobă exmatricularea unui doctorand din anul II, Şcoala Doctorală de Istorie, la solicitarea conducătorului de doctorat CS I dr. Rotar Marius, conform cererii nr. 26719/21.12.2018. Se aprobă referatul CSUD pentru realocarea locului vacantat aflat în regim subvenţionat fără bursă,  pentru studentul drd. Bălteanu Popescu Mihnea (Şcoala Doctorală de Istorie, conducător de doctorat, prof. univ. dr. Cornel Tatay).
HOTĂRÂREA NR. 33
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Marius Ţepele pentru retragerea din calitatea de conducător de doctorat afiliat Şcolii Doctorale de Teologie, al IOSUD - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 34
Se aprobă modificarea următoarelor anexe  la   Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, privind standardele minimale şi obligatorii, pentru ocuparea posturilor didactice din UAB:
  - Anexa 2 - Comisia de informatică  - pentru standardele pentru posturile didactice de asistent universitar şi lector universitar, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
  - Anexa 25 - Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative - pentru postul de asistent universitar, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 35
Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind modificarea tarifelor pentru plata următoarelor activităţi desfăşurate în cadrul IOSUD-UAB de către referenţii externi:

- pentru participarea cadrelor didactice şi de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialişti constituite pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat, tariful  orar se majorează de la 85,43 lei/oră la 120 lei/oră (10 ore convenţionale *120 lei/ ora convenţională = 1200 lei).

- pentru participarea cadrelor didactice şi de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialişti constituite pentru susţinerea atestatului de abilitare, tariful  orar se majorează de la 119,8 lei/oră la 150 lei/oră (10 ore convenţionale *150 lei/ ora convenţională = 1500 lei).

Tarifele se aplică începând cu data de 01.02.2019.

Pentru  participarea cadrelor didactice şi de cercetare din cadrul UAB în cadrul comisiilor menţionate mai sus tarifele rămân cele aflate în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 36 Se aprobă completarea Centralizatorului privind activităţile salarizate în regim de „plata cu ora" necuprinse în normele didactice, cu activitatea desfăşurată de cadrele didactice şi de cercetare din afara UAB numite prin decizie în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare. Tariful aprobat este de 120 lei/oră brut. Norma este de 4 ore/zi, timp de 2 zile. Prezenta este valabilă numai pentru concursurile desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cursul semestrului II, anul universitar 2018-2019.
INFORMARE Senatul ia act de Informarea privind modul de implementare a ISO 9001:2015 în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi de păstrarea certificării ISO 9001:2015 în urma vizitei de supraveghere pentru recertificare din partea auditorului, SRAC România.